Kapplannen Beusebos voor een hotel


Indiendatum: 4 jan. 2021

Inleiding

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft op 8 december 2020 advies gegeven over de plannen voor een Hotel Van der Valk in het Beusebos te Purmerend[1].

In de brief van 11 november 2020 van B&W Purmerend[2] wordt bevestigd dat de locatie in de Omgevingsverordening van de provincie is bestemd als Landelijk gebied (MRA Landelijk gebied). B&W geeft aan dat ze geen aanleiding zien dat de provincie bezwaren heeft tegen de komst van een hotel.

Uit het verslag van de ARO kan worden opgemaakt dat er nog geen Omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) is afgegeven. Over de Wnb maakt de ARO tevens de opmerking: “nog wel een flinke hobbel om voor elkaar te krijgen.” i.v.m. het leefgebied en verstoring van de boommarter en baardvleermuis”. Ook heeft de ARO bedenkingen over de hoogbouw nabij Natura 2000-gebied en UNESCO werelderfgoed.

Vragen

  1. Deelt GS het advies van de ARO? Zo nee, op welke onderdelen heeft u een andere mening?

  2. Is er overleg geweest tussen de gemeente en de provincie over de plannen in het Beusebos? Zo ja, wat is de uitkomst geweest van dit overleg?

  3. Heeft GS haar zorgen geuit richting de gemeente Purmerend en de ondernemer over de aantasting van leefgebied voor de boommarter, verstoring van de baardvleermuis, aantasting belevingswaarde van Natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld en UNESCO werelderfgoed van de Beemster en de Stelling van Amsterdam?

  4. De bouw en exploitatie van een hotel zal aanzienlijke stikstofbelasting geven op Natura 2000 gebied. Is er overleg geweest op welke manier saldering zal plaatsvinden?

  5. Heeft de aanleg van een hotel gevolgen voor de woningbouwopgave in de regio Purmerend, gezien de al te hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden?

  6. Welke stappen onderneemt GS om de natuur- en UNESCO-waarden te beschermen die aangetast dreigen te worden door de bouw van dit hotel?


[1] https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2020/Verslag_74e_vergadering_ARO_8_december_2020.org

[2] https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/9462564/1/20201111-1534067%20Memo%20Vordering%20ontwikkeling%20hotel%20en%20aanwijzing%20kom%20A7%20als%20landelijk%20gebied