Kapplannen Beusebos voor een hotel


Indiendatum: 4 jan. 2021

Inleiding

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft op 8 december 2020 advies gegeven over de plannen voor een Hotel Van der Valk in het Beusebos te Purmerend[1].

In de brief van 11 november 2020 van B&W Purmerend[2] wordt bevestigd dat de locatie in de Omgevingsverordening van de provincie is bestemd als Landelijk gebied (MRA Landelijk gebied). B&W geeft aan dat ze geen aanleiding zien dat de provincie bezwaren heeft tegen de komst van een hotel.

Uit het verslag van de ARO kan worden opgemaakt dat er nog geen Omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) is afgegeven. Over de Wnb maakt de ARO tevens de opmerking: “nog wel een flinke hobbel om voor elkaar te krijgen.” i.v.m. het leefgebied en verstoring van de boommarter en baardvleermuis”. Ook heeft de ARO bedenkingen over de hoogbouw nabij Natura 2000-gebied en UNESCO werelderfgoed.

Vragen

  1. Deelt GS het advies van de ARO? Zo nee, op welke onderdelen heeft u een andere mening?

  2. Is er overleg geweest tussen de gemeente en de provincie over de plannen in het Beusebos? Zo ja, wat is de uitkomst geweest van dit overleg?

  3. Heeft GS haar zorgen geuit richting de gemeente Purmerend en de ondernemer over de aantasting van leefgebied voor de boommarter, verstoring van de baardvleermuis, aantasting belevingswaarde van Natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld en UNESCO werelderfgoed van de Beemster en de Stelling van Amsterdam?

  4. De bouw en exploitatie van een hotel zal aanzienlijke stikstofbelasting geven op Natura 2000 gebied. Is er overleg geweest op welke manier saldering zal plaatsvinden?

  5. Heeft de aanleg van een hotel gevolgen voor de woningbouwopgave in de regio Purmerend, gezien de al te hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden?

  6. Welke stappen onderneemt GS om de natuur- en UNESCO-waarden te beschermen die aangetast dreigen te worden door de bouw van dit hotel?


[1] https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2020/Verslag_74e_vergadering_ARO_8_december_2020.org

[2] https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/9462564/1/20201111-1534067%20Memo%20Vordering%20ontwikkeling%20hotel%20en%20aanwijzing%20kom%20A7%20als%20landelijk%20gebied

Indiendatum: 4 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

https://www.ibabsonline.eu/Lij...

INLEIDING VRAGEN

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft op 8 december 2020 advies gegeven over de plannen voor een Hotel Van der Valk in het Beusebos te Purmerend1.

In de brief van 11 november 2020 van B&W Purmerend2 wordt bevestigd dat de locatie in de Omgevingsverordening van de provincie is bestemd als Landelijk gebied (MRA Landelijk gebied). B&W geeft aan dat ze geen aanleiding zien dat de provincie bezwaren heeft tegen de komst van een hotel.

Uit het verslag van de ARO kan worden opgemaakt dat er nog geen Omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) is afgegeven. Over de Wnb maakt de ARO tevens de opmerking: “nog wel een flinke hobbel om voor elkaar te krijgen.” i.v.m. het leefgebied en verstoring van de boommarter en baardvleermuis”. Ook heeft de ARO bedenkingen over de hoogbouw nabij Natura 2000-gebied en UNESCO werelderfgoed.

INLEIDING ANTWOORDEN

Het initiatief om een hotel te realiseren in de Kom van de A7 (Het Beusebos) dateert uit de periode dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) nog van kracht was.

In de PRV zijn specifieke regels voor het landelijk gebied vastgesteld. Er was echter geen kaart die het landelijke gebied weergaf, in tegenstelling tot de huidige Omgevingsverordening NH2020. Het onderscheid tussen landelijk gebied en stedelijk gebied in de PRV vond plaats op basis van de jurisprudentie over het uit het Besluit ruimtelijke ordening afkomstige begrip bestaand stedelijk gebied (BSG). Als een locatie niet als BSG kon worden aangemerkt, wat een verantwoordelijkheid is van de gemeente, dan werd het volgens de definitiebepaling in de PRV als landelijk gebied aangemerkt.

Het plangebied leek als BSG te kunnen worden aangemerkt. De bestaande begroeiing in het Beusebos had geen hoge ecologische waarden en maakte ook geen deel uit van NNN. Onder deze omstandigheden kon de provincie zich vinden in het hotelinitiatief onder voorwaarde van regionale afstemming. Ondanks het feit dat het plangebied niet in landelijk gebied lag, zodat artikel 15 Ruimtelijke kwaliteit van de PRV niet van toepassing was, is met de gemeente afgesproken de ARO om een advies te vragen. Dit gezien de ligging van de planlocatie aan de rand van het BSG gebied en de visuele impact op het landelijk gebied.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH2020 op 17 november 2020 gelden de regels en de werkingsgebieden zoals opgenomen in de omgevingsverordening. Onder de omgevingsverordening valt het plangebied in het werkingsgebied landelijk gebied. Hier gelden dezelfde eisen ten aanzien van de regionale afstemming, maar in dit geval moet het plan ook voldoen aan de eisen die artikel 6.59 stelt ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1: Deelt GS het advies van de ARO? Zo nee, op welke onderdelen heeft u een andere mening?

Antwoord 1: Ja.

Vraag 2: Is er overleg geweest tussen de gemeente en de provincie over de plannen in het Beusebos? Zo ja, wat is de uitkomst geweest van dit overleg?

Antwoord 2: Ja. Dit plan is een nieuwe stedelijke ontwikkeling en moet regionaal worden afgestemd. Indien de regio instemt met deze ontwikkeling, dan zal het plan ook moeten voldoen aan de vereisten van ruimtelijke kwaliteit gezien de ligging in het landelijk gebied en nabij Unesco werelderfgoed van de Beemster en de Stelling van Amsterdam. Uit het ARO advies blijkt dat het plan nog niet voldoet aan de vereisten van ruimtelijke kwaliteit.

Vraag 3: Heeft GS haar zorgen geuit richting de gemeente Purmerend en de ondernemer over de aantasting van leefgebied voor de boommarter, verstoring van de baardvleermuis, aantasting belevingswaarde van Natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld en UNESCO werelderfgoed van de Beemster en de Stelling van Amsterdam?

Antwoord 3: Wij hebben onze zorgen geuit omtrent het voldoen aan de vereisten van ruimtelijke kwaliteit en de ligging nabij UNESCO werelderfgoed de Beemster. Er zijn geen beschermingsregimes uit de omgevingsverordening van kracht op de locatie. Naar aanleiding van deze zorgen hebben wij het plan voor laten leggen aan de ARO. De conclusies uit het advies van de ARO hebben wij als een vooroverlegreactie verstuurd naar de gemeente Purmerend. Wij hebben de gemeente Purmerend verzocht om een alternatief plan. De effecten op de aanwezige soorten in het plangebied en direct daar buiten worden besproken in een aankomend overleg tussen de Omgevingsdienst, het ecologisch adviesbureau van de initiatiefnemer en de gemeente Purmerend. De Wet natuurbescherming (Wnb) zal hierbij leidend zijn. De Omgevingsdienst draagt zorg voor de handhaving en vergunningverlening op het gebied van de Wnb.

Vraag 4: De bouw en exploitatie van een hotel zal aanzienlijke stikstofbelasting geven op Natura 2000 gebied. Is er overleg geweest op welke manier saldering zal plaatsvinden?

Antwoord 4: Uit een AERIUS-berekening van de initiatiefnemer volgt dat het project niet leidt tot depositie van stikstof op stikstofgevoelig N2000-gebied waarvan de kritisch depositiewaarde is overschreden. Het is aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord om die AERIUS berekening nog te beoordelen.

Vraag 5: Heeft de aanleg van een hotel gevolgen voor de woningbouwopgave in de regio Purmerend, gezien de al te hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden?

Antwoord 5: Dit hangt af van of er sprake is van stikstofdepositie op stikstofgevoelig N2000-gebied waarvan de kritische depositiewaarde is overschreden. Indien dat niet het geval is dan heeft de aanleg van het hotel geen gevolgen voor de woningbouwopgave in de regio Purmerend. Mocht er wel sprake zijn van dergelijke stikstofdepositie dan zijn indirecte gevolgen voor een woningbouwopgave niet uit te sluiten. De initiatiefnemer dient stikstofdepositie namelijk te compenseren en als de initiatiefnemer dit niet volledig kan door intern salderen dan zal deze extern moeten salderen. De dan voor het hotel gebruikte stikstofruimte van een externe saldogevende partij kan niet meer voor andere ontwikkelingen worden ingezet.

Vraag 6: Welke stappen onderneemt GS om de natuur- en UNESCO-waarden te beschermen die aangetast dreigen te worden door de bouw van dit hotel?

Antwoord 6: Het plan moet voldoen aan de vereisten van ruimtelijke kwaliteit en dient rekening te houden met de waarden van UNESCO werelderfgoed. Wij delen het ARO advies op deze punten en zijn in afwachting van het advies van de RCE/UNESCO. Wij hebben de gemeente verzocht een alternatief plan voor te leggen waarbij beter rekening wordt gehouden met de provinciale belangen. Wij zullen de gemeentelijke planontwikkeling volgen binnen de reguliere procedures.1 https://www.noord-holland.nl/O...

2 https://purmerend.raadsinforma...