Partij voor de Dieren wil dat provincie vaart maakt met regelen finan­ciering wildop­vang­centra en dient discus­sienota in


13 mei 2024

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland diende op 13 mei 2024, samen met coalitiepartij GroenLinks, een discussienota in over de ondersteuning van wildopvangcentra. Zij roepen hierin de provincie opnieuw op om vaart te maken om samen met gemeenten te komen tot een structurele financiering van opvangcentra voor wilde dieren in nood. Deze oproep komt niet alleen van de Partij voor de Dieren met een al in 2022 aangenomen motie hiertoe, maar ook van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de wildopvangcentra zelf en recent de gemeente Stede Broec.

Statenlid Ilona Haas (Partij voor de Dieren): “Wildopvangcentra verrichten een belangrijke maatschappelijke dienst voor Noord-Holland en werken regionaal, over gemeentegrenzen heen. Het gaat bijvoorbeeld om zieke of gewonde zwanen, egels, hazen en vleermuizen. Tot nu toe is er voor de zorg voor de dieren in de Nederlandse natuur financieel vaak niets geregeld. Veel wildopvangcentra kunnen daardoor maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Wij willen dat de provincie nu eindelijk met de gemeenten om tafel gaat zitten en tot afspraken komt over financiering.”

In november 2022 is een motie van de Partij voor de Dieren door Provinciale Staten aangenomen, waarin de gedeputeerde Dierenwelzijn wordt opgeroepen om als GS in overleg te treden met gemeenten en de wildopvangsector, met het doel een structurele financiering te verkennen en deze verkenning af te ronden voor 15 maart 2023. Tot nu toe is PS nog steeds niet geïnformeerd over de uitvoering van deze motie noch over een voorstel voor structurele financiering, terwijl de nood hoog is bij wildopvangcentra in Noord-Holland. De toestroom van hulpbehoevende in het wild levende dieren wordt steeds groter en de kosten voor de juiste zorg stijgen. Ook op basis van de antwoorden op Schriftelijke Vragen van de Partij voor de Dieren lijkt nauwelijks actie te worden ondernomen door GS om de eerder aangenomen motie in uitvoering te brengen. Dat brengt Partij voor de Dieren in Noord-Holland ertoe om een discussienota te agenderen om opnieuw de nood van de wildopvangcentra en daarmee de zorg voor in het wild levende dieren onder de aandacht te brengen.

Wildopvangcentra verrichten immers een maatschappelijke dienst voor Noord-Holland en werken regionaal, over gemeentegrenzen heen. Juist door deze gemeentegrensoverschrijdende inrichting van de wildopvangcentra is regie en coördinatie door de provinciale overheid nodig.

Die opvangcentra hebben het financieel moeilijk en de aantallen dieren die worden opgevangen blijven stijgen terwijl het aantal wildopvangcentra verder afneemt. Gemiddeld worden door alle 64 wildopvangcentra in Nederland 115.000 dieren per jaar opgevangen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Stichting Wildopvang.nl over de periode van 2018-2022.

Dit onderzoek betekent dat het niet alleen om hulp aan het individuele dier gaat, maar de aantallen dieren die worden gered, ook invloed hebben op het behoud van de soort(en) en de biodiversiteit, zeker als het gaat om lokale populaties.

Gerelateerd nieuws

Paasveetentoonstelling een feestje? Een inkijkje in de bio-industrie!

De een zijn brood is de ander zijn dood. Die ander is vaak een van de 550 miljoen dieren die jaarlijks in een slachthuis, of ...

Lees verder

Motie eerdere sluiting kooksgasfabriek 2 in maatwerkafspraak Tata Steel aangenomen

In de PS-vergadering van 13 mei 2024 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om er als provincie bij de maatwerk...

Lees verder