Motie eerdere sluiting kooks­gas­fa­briek 2 in maat­werk­af­spraak Tata Steel aange­nomen


13 mei 2024

In de PS-vergadering van 13 mei 2024 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om er als provincie bij de maatwerkafspraken tussen Tata Steel en het rijk over de verduurzamingsplannen op aan te dringen dat de kooksgasfabriek 2 uiterlijk per 1 januari 2026 sluit.

Statenlid Marc Hanou: “Het kabinet besloot plannen tot verduurzaming van Tata Steel sneller uit te voeren. Kooksgasfabriek 2 is een belangrijke uitstoter van zeer zorgwekkende stoffen, zoals kankerverwekkende PAK’s. Elke dag dat deze fabriek eerder sluit is een grote winst in gezondheid.”

In de onderhandelingen met Tata Steel kiest het kabinet voor de ‘versnelde route’ uit het rapport ‘Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?’ van Hans Wijers en Frans Blom. In deze route worden sommige maatregelen versneld uitgevoerd, zoals het eerder sluiten van kooksgasfabriek 2. In het rapport wordt 2026 genoemd als mogelijk interventiemoment. Ook de Expertgroep Gezondheid IJmond pleitte in haar rapport ‘Gezondheid geborgd’ eerder dit jaar al om vanuit gezondheidsperspectief de fabriek veel eerder dan 2029 te sluiten. In de plannen van Tata Steel blijft de fabriek nog tot in 2029 in werking.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten zich nu inspannen voor sluiting uiterlijk per 1 januari 2026.

De motie werd mede ingediend door JA21, CU en D66. Een meerderheid van Partij voor de Dieren, JA21, CU, D66, GroenLinks, PvdA, Volt, SP en 50Plus steunden de motie. BBB, VVD, PVV, CDA en FvD stemden tegen.

Gezondheidseffectrapportage
De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dienden ook moties in om te borgen dat gezondheidsaspecten uit een Gezondheid Effect Rapportage (GER) in het Milieu Effect Rapport (MER) voor de plannen van Tata Steel worden opgenomen. Beide moties werden na een toezegging van de Gedeputeerde ingetrokken.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat provincie vaart maakt met regelen financiering wildopvangcentra en dient discussienota in

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland diende op 13 mei 2024, samen met coalitiepartij GroenLinks, een d...

Lees verder