Motie Eerdere sluiting kooks­gas­fa­briek 2 in maat­werk­af­spraak Tata Steel


PvdD JA21 CU D66

13 mei 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 mei ’24, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • het kabinet formeel heeft besloten dat het de plannen van Tata Steel om te verduurzamen sneller wil uitvoeren;[1]
  • het onderhandelingsmandaat[2] hiervoor op 26 april ’24 is vastgesteld, wat betekent dat de onderhandelingsgesprekken met Tata Steel voor het maken van een maatwerkafspraak starten of reeds gestart zijn;

overwegende dat:

  • het kabinet kiest voor de optie om sommige maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren, om versneld voor minder overlast voor de omgeving te zorgen, zijnde de ‘versnelde route’ uit het rapport Wijers en Blom;[3]
  • één van deze maatregelen in de ‘versnelde route’ het eerder sluiten van kooksgasfabriek 2 is;
  • kooksgasfabriek 2 een belangrijke bron is van uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen, waaronder kankerverwekkende PAK’s met een gezondheidsrisico op lokaal niveau;
  • Tata Steel kooksgasfabriek 2 pas in 2029 wil sluiten en Wijers en Blom in hun rapport 2026 noemen als mogelijk interventiemoment;[4] [5]
  • De Expertgroep Gezondheid IJmond in haar rapport ‘Gezondheid geborgd’[6] ervoor pleit om vanuit gezondheidsperspectief deze fabriek (veel) eerder dan 2029 (desnoods gefaseerd) te sluiten;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

om zich bij de maatwerkafspraken in te zetten voor sluiting van kooksgasfabriek 2 uiterlijk per 1 januari 2026;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Kabinet start onderhandelingen met Tata Steel om tot maatwerkafspraak te komen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

[2] het onderhandelingsmandaat is een officiële opdracht om namens het kabinet te onderhandelen en geeft onder andere doelen en voorwaarden

[3] Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport 'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen' en position paper 'Gezondheid Geborgd' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

[4] Rapport Wijers en Blom, blz. 25: “TSN zou ervoor kunnen kiezen de implementatie van maatregelen voor hinderreductie (geur, stof en geluid) en emissiereductie van fijnstof en PAKs te versnellen. Twee interventies die daartoe kunnen leiden, zijn het eerder sluiten van kooksgasfabriek 2, bijvoorbeeld in 2026 in plaats van in 2029, en het versnellen van het overkappen van grondstofvelden.”

[5] Tata Steel heeft tot 2 miljard nodig voor vergroening, blijkt uit geheime cijfers | Tata Steel | NU.nl

[6] Gezondheid geborgd | Rapport | Rijksoverheid.nl


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, CU, D66, GroenLinks, PvdA, Volt, SP, 50Plus

Tegen

BBB, VVD, PVV, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie 'Noord-Hollands lobbyregister’

Lees verder

Motie Tata Steel: Deel verslag Expertgroep Gezondheid IJmond met PS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer