Motie Tata Steel: Deel verslag Expert­groep Gezondheid IJmond met PS


PvdD JA21

13 mei 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 mei ’24, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • de Expertgroep Gezondheid IJmond in haar adviesrapport ‘Gezondheid geborgd’[1] over de vergroeningsplannen van Tata Steel stellig heeft geadviseerd om een gezondheidseffectrappportage (GER) op te stellen om daarmee gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de afwegingen;
  • in een GER o.a. de absolute uitstoot van schadelijke stoffen (waaronder stikstofdioxide, (ultra)fijn stof, PAK’s, dioxines) en de gezondheidseffecten daarvan in kaart kunnen worden gebracht;
  • de expertgroep heeft aangeboden te helpen in het opzetten en beoordelen van deze rapportage;

overwegende dat:

  • GS vanwege onduidelijkheid rond het instrument GER, met name wat betreft de definitie en de juridische verankering ervan, voorstelt om de gezondheidsaspecten die normaal via een GER aangepakt zouden worden, zoveel mogelijk te integreren in het MER;
  • GS zegt in gesprek te zijn met de expertgroep om te bepalen welke elementen van de GER opgenomen kunnen worden in het MER;
  • wanneer GS deze elementen in haar advies op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Tata Steel Heracless - Groen Staal (NRD)[2] van Tata Steel opneemt, deze elementen ook daadwerkelijk opgenomen kunnen worden in het MER;
  • GS eerder zei in juni met dit advies te komen;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • de (vastgestelde) verslagen van de nu nog volgende gesprekken met de Expertgroep Gezondheid IJmond aan PS te sturen;
  • eveneens het door GS vastgestelde advies op de concept-NRD met PS te delen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Kamerbrief over advies expertgroep gezondheid IJmond | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

[2] Reageren op groen staalplannen van Tata Steel - Provincie Noord-Holland


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Eerdere sluiting kooksgasfabriek 2 in maatwerkafspraak Tata Steel

Lees verder

Motie Betrek PS bij gezondheidsvragen in NRD en MER Groen Staal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer