Motie Betrek PS bij gezond­heids­vragen in NRD en MER Groen Staal


CU PvdD JA21

13 mei 2024

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 mei, ter bespreking van agendapunt 2 “Agenda en vaststelling van werkzaamheden”,

constaterende dat:

• de Expertgroep Gezondheid IJmond in haar eerste bevindingen van 28 februari 2024 stellig heeft geadviseerd om in het Maatwerkwerktraject ook een integrale Gezondheid Effect Rapportage (GER) op te stellen;

• de gedeputeerde tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving op 22 april 2024 heeft aangegeven dat er onduidelijkheid is rondom de definitie en de juridische verankering van een Gezondheids Effect Rapportage;

• de provincie om die reden heeft voorgesteld om de gezondheidsaspecten, die normaal via een GER aangepakt zouden worden, zoveel mogelijk te integreren in de MER;

• de provincie in gesprek is met de expertgroep om te bepalen welke elementen van de GER opgenomen kunnen worden in de MER,

overwegende dat:

• de expertgroep in haar rapport slechts een indicatie heeft gegeven van de aspecten die aandacht moeten krijgen in een GER (“o.a. de absolute uitstoot van schadelijke stoffen waaronder stikstofdioxide, (ultra)fijnstof, PAK’s, dioxines, factoren zoals geluidsoverlast en hun effect op de gezondheid”, “de verwachte gezondheidseffecten van het Roadmap plus-programma en de Heracless Groen Staal plannen”);

• voorkomen moet worden dat er achteraf discussie ontstaat over de mate waarin de gezondheidsvragen voldoende zijn meegenomen in de afwegingen,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

• PS voor de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de vaststelling van de onderzoeksvragen voor de MER te informeren over de manier waarop gezondheidsaspecten in beide zijn verwerkt;

• daarbij PS ook te informeren over de mening van de expertgroep over de voorgestelde aanpakken,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Deel verslag Expertgroep Gezondheid IJmond met PS

Lees verder

Amendement Referendumverordening voor de kaderbrief 2O26 met een voorstel komen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer