Motie 'Noord-Hollands lobby­re­gister’


Volt, PvdD

8 april 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 08-04-2024;

constaterende dat:

 • de coalitie de ambitie heeft om het vertrouwen van de Noord-Hollandse bevolking in de provinciale overheid te versterken;
 • dat de provincie voornemens is om met veel partners in gesprek te gaan om de ambities uit ‘Verbindend vooruit!’ om te zetten in beleid;
 • de provincie Noord-Holland het laagste van alle provincies beoordeeld is in het onderzoek uitgevoerd door de Volkskrant en de Open State Foundation [1];
 • de agenda’s van Gedeputeerde Staten reeds vrij in te zien zijn;

overwegende dat;

 • transparantie en openheid van essentieel belang zijn voor het vertrouwen in burger en in de politieke besluitvorming;
 • lobbyactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn van het democratisch proces;
 • er incidenten zijn geweest die het vertrouwen in de politiek in Noord-Holland heeft geschaad;
 • meer transparantie over gesprekken van Gedeputeerde Staten met belangengroepen een positieve stap is naar een open en eerlijk bestuur en daardoor het vertrouwen in de politiek bevordert;

verzoeken Gedeputeerde Staten;

 • om wekelijks, achteraf, openbaar te maken met welke belangengroepen Gedeputeerden hebben gepraat gebaseerd op de classificatie van belangenbehartiging van de Ierse overheid [2];
 • het onderwerp van ieder gesprek in dit overzicht kort toe te lichten;
 • deze lijst toegankelijk te maken voor het publiek via de officiële website van de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Volkskrant-onderzoek: provincies nemen steeds vaker cruciale beslissingen, maar hun lobbyregels zijn lang niet altijd bij de tijd | de Volkskrant

[2] Gezamenlijke stemmingensheet moties en amendementen PS - Google Spreadsheets


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie bij Eerste begrotingswijziging: Breng consequenties van de wind- en zonneladder in beeld

Lees verder

Motie Eerdere sluiting kooksgasfabriek 2 in maatwerkafspraak Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer