Motie bij Eerste begro­tings­wij­ziging: Breng conse­quenties van de wind- en zonneladder in beeld


CU D66 CDA PvdD Volt

4 maart 2024

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 7024, ter bespreking van Agendapunt Eerste begrotingswijziging";

constaterende dat:

 • GS momenteel werkt aan een afwegingskader voor de plaatsing van windmolens, de zogenaamde "windladder;
 • GS ook voornemens is een "zonneladder" te maken, waarin onder andere de afspraken worden uitgewerkt die zijn gemaakt tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en de waterschappen over het 'Nee tenzij' beleid voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden;
 • de coalitie heeftafgesproken ruimte te bieden aan andere partijen om de afspraken uit de Regionale Energie Strategieën uit te voeren, en waar nodig ondersteuning te bieden;
 • de septembercirculaire meldt dat de provincie geld zal ontvangen voor de Regionale Energiestrategieën;

overwegende dat:

 • de afwegingskaders effect kunnen hebben op de snelheid en mate waarin eerder afgesproken ambities in de RES gerealiseerd kunnen worden;
 • initiatieven die al in ontwikkeling maar nog niet vergund zijn geconfronteerd zullen worden met een nieuw kader;
 • het voor een zorgvuldige besluitvorming over de wind- en zonneladder het belangrijk is deze consequenties in beeld te hebben;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • in kaart te brengen wat de verwachtte effecten zijn van de nieuwe afwegingskaders op:
  • reeds in ontwikkeling zijnde maar nog niet vergunde initiatieven,
  • de haalbaarheid van de RES-doelen en
  • de timing van projecten en het moment waarop de doelen bereikt zijn;
 • dit overzicht gelijktijdig met de presentatie van de windladder en de zonneladder aan PS aan te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Volt, SP, CU, CDA

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, JA21, PVV, FvD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie bij eerste Begrotingswijziging: Specificeren projecten PPLG

Lees verder

Motie 'Noord-Hollands lobbyregister’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer