Motie bij eerste Begro­tings­wij­ziging: Speci­fi­ceren projecten PPLG


Volt PvdD D66 CU

4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 04 maart 2024,ter behandeling van de Eerste Begrotingswijziging van 2024 (VD-07);

constaterende dat:

  • er in de eerste begrotingswijziging een bedrag van €10,9 miljoen euro wordt vrijgemaakt uit de reserve voor PPLG;
  • uit de commissie Landelijk Gebied blijkt dat het doel van dit bedrag is 'doorontwikkelen van PPLG en het opstarten van de uitvoering';
  • de kaders zoals beschreven in de Eerste Begrotingswijziging niet veel duidelijkheid geven over de inhoud van de projecten, slechts over de processen om tot een uitgave te komen;

overwegende dat:

  • meerdere rapporten aantonen dat de stikstof-aanpak voorlopig niet afdoende is, en dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden om de doelen te behalen [1];
  • het Rijk voorlopig nog niet over de brug komt met de door Provincie Noord-Holland aangevraagde bedragen;
  • er zo snel mogelijk duidelijkheid nodig is over de uitvoering van PPLG;
  • agrarische ondernemers herhaaldelijk oproepen duidelijk te zijn over de PPLG en stikstof-doelen;
  • geld dat nu al beschikbaar is, zo snel mogelijk moet worden ingezet om het landelijk gebied 'mooi, leefbaar en gezond te houden'[2]

vraagt Gedeputeerde Staten om:

  • bij het aanleveren van de kaderbrief verder te specificeren welke projecten in aanmerking komen voor een voorschot uit de vrijgemaakte reserve, en waarom deze projecten;
  • uiterlijk op commissievergadering Landelijk Gebied van 17 juni aan PS terug te koppelen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, SP, CU

Tegen

PVV, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie bij eerste Begrotingswijziging 2024: Kwetsbare doelgroepen in het OV

Lees verder

Motie bij Eerste begrotingswijziging: Breng consequenties van de wind- en zonneladder in beeld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer