PvdD wil dat provincie ziens­wijze Lucht­vaartnota indient om groei Schiphol halt toe te roepen


PvdD bereidt motie aanvul­lende ziens­wijze voor

23 juni 2020

De ontwerp-Luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen (I&W) is zeer onder de maat, stellen vier provincies en 56 gemeenten verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) in een zienswijze op deze nota. De voorzitter van de BRS, de Provincie Noord-Holland, komt mogelijk ook met een eigen zienswijze die deze kritiek koppelt aan een oproep om groei van Schiphol een halt toe te roepen. Een aantal partijen in Provinciale Staten gaven aan een voorstel voor te willen bereiden.

“Nut en noodzaak, de consequenties voor de omgeving, de keuzes die daarbij worden gemaakt tussen diverse publieke belangen en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, de gezondheid en het klimaat zijn niet in beeld gebracht,” stellen de 4 provincies en 56 gemeenten van de BRS in de zienswijze. “Ook inzicht in sturingsinstrumenten ontbreekt. Zelfs de grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen zijn niet helder. Dit gebrek aan concrete uitwerking, samenhang en integraliteit vormt dan ook de kern van onze zorg. Het eerst zien en dan geloven motto van de BRS is daarmee nog onverminderd van toepassing.”

De zienswijze werd besproken in de Noord-Hollandse Statencommissievergadering Mobiliteit & Bereikbaarheid. Een aantal partijen gaf aan dat de BRS-zienswijze nog niet ver genoeg te vinden gaan om de Noord-Hollandse bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast en gezondheidsschade. De Partij voor de Dieren stelde met andere partijen een Motie vreemd voor te willen bereiden voor een aanvullende zienswijze. Maandag 29 juni wordt deze in stemming gebracht.

Op de agenda stond ook de discussienota ‘Schiphol: tijd voor een gezond alternatief’ van de Statenfractie Partij voor de Dieren. Daarin pleit de partij ervoor uitbreiding van Schiphol niet toe te laten voordat er duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof voor de regio. Die duidelijkheid komt er met een vervolgrapport van het RIVM naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof. Maar dat rapport verschijnt pas medio 2021. Dan is de luchtvaartnota naar verwachting al definitief, terwijl het voorlopige rapport van het RIVM al alarmerend was. De Partij voor de Dieren wil dat ook opnemen in de provinciale zienswijze.

Commissielid Herbert Mosmuller van de Partij voor de Dieren: “We hebben het nota bene over een luchtvaartnota die de noodzaak tot groei niet eens kan hard maken: als het doel van Schiphol “de internationale connectiviteit van de MRA” is, is niet onderbouwd waarom nog meer vliegbewegingen nodig zijn. Misschien kan die connectiviteit wel met minder, door selectiever te zijn in bestemmingen en korte Europese vluchten te vervangen door snelle treinverbindingen. Verschillende experts en adviesbureaus, van CE Delft tot RLI geven aan dat een ander Schiphol, met krimp als scenario, mogelijk is.. Dat is nog niet eens onderzocht en uitgewerkt. Meer of minder vliegtuigen is een resultante, niet een doel. Ofwel, de provincie krijgt onterecht nóg meer vervuiling en ernstige geluidsoverlast over zich heen gestort.”

UPDATE: Lees hier de bijdrage van Statenlid Hollebeek in de PS-vergadering van 29 juni. De motie werd samen ingediend met SP en CU. Bij de stemming bleken alleen deze partijen voor te stemmen (PvdD, SP, CU). Alle andere partijen geloven de boterzachte uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen over hinderbeperking door o.a. schonere en stillere vliegtuigen, bij groei.

De motie riep op om namens de Provinciale Staten van Noord-Holland een zienswijze in te dienen met hierin de volgende punten:

  • groei is niet per sé noodzakelijk voor een luchthaven met maatschappelijke meerwaarde;
  • het besluit over de toekomstige omvang van Schiphol wordt uitgesteld totdat in ieder geval:

- het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof is afgerond en meegenomen in een integrale afweging tussen groei en leefbaarheid;
- het kabinet in beeld heeft gebracht welke verbindingen cruciaal zijn voor het doel ‘internationale connectiviteit via de lucht voor de zakelijke reiziger’, waaruit het aantal vliegbewegingen afgeleid kan worden;

  • serieus onderzoek of een krimpscenario mogelijk is in verband met leefbaarheid en andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw;
  • het opzetten van een geluid- en luchtkwaliteit-meetnetwerk.

Herbert Mosmuller, duo-commissielid Partij voor de Dieren Noord-Holland in actie tegen groei van Schiphol

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit oevers langs provinciale wateren na motie PvdD

De provincie Noord-Holland reserveert 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven om natuurvriendelijke oevers, faunapassages en ...

Lees verder

Hulp aan opvangcentra voor wilde dieren dankzij breed gedragen motie Partij voor de Dieren

De provincie gaat in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp bieden. Een motie van...

Lees verder