Motie Ziens­wijze provincie Noord-Holland op ontwerp Lucht­vaartnota 2020-2050


PvdD, SP, CU

29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020,

constaterende dat:

- de Ontwerp-Luchtvaartnota “Verantwoord vliegen tot 2050” ter inzage ligt, met het verzoek tot het indienen van een zienswijze;

- door de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) namens 4 provincies en 56 gemeenten op 18 juni jl. een zienswijze met beperkte reikwijdte is vastgesteld die voor sluitingsdatum 9 juli a.s. bij het Rijk wordt ingediend;

- in de Ontwerp-Luchtvaartnota letterlijk is te lezen: “De internationale bereikbaarheid van Nederland is een optelsom van de beschikbare modaliteiten: door de lucht, via het spoor, over de weg en over het water. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2019)[1] adviseert daarom om te inventariseren hoeveel en welke verbindingen nodig zijn om onze internationale bereikbaarheid te waarborgen. De omvang en kwaliteit van het benodigde luchtvaart­netwerk van Nederland, dat wil zeggen van Schiphol en de regionale luchthavens samen, moet daarvan een afgeleide zijn volgens de raad. Het kabinet neemt dit idee over, en gaat de mobiliteitsbehoefte van diverse gebruikersgroepen voor de lange termijn in beeld brengen.”;

- de Ontwerp-Luchtvaartnota desondanks uitgaat van groei, bijvoorbeeld in de beschrijving van de centrale doelen: “De Rijksoverheid gaat sturen via heldere randvoorwaarden voor groei vanuit publieke belangen” en “Op termijn kan de sector groei verdienen langs de uitgangspunten en voorwaarden uit de Luchtvaartnota” (sectie 1.1, pagina 8);

overwegende dat:

- het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol naar verwachting medio 2021 is afgerond en de eerste resultaten al alarmerend waren;

- het kabinet nog niet in beeld heeft gebracht welke verbindingen cruciaal zijn voor het doel ‘internationale connectiviteit via de lucht voor de zakelijke reiziger’, waaruit het aantal vliegbewegingen afgeleid kan worden;

- meten weten is, zowel bij geluid als luchtkwaliteit;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- om namens de Provinciale Staten van Noord-Holland een zienswijze in te dienen met hierin de volgende punten:

groei is niet per sé noodzakelijk voor een luchthaven met maatschappelijke meerwaarde;

het besluit over de toekomstige omvang van Schiphol wordt uitgesteld totdat in ieder geval

1) het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof is afgerond en meegenomen in een integrale afweging tussen groei en leefbaarheid en
2) het kabinet in beeld heeft gebracht welke verbindingen cruciaal zijn voor het doel ‘internationale connectiviteit via de lucht voor de zakelijke reiziger’, waaruit het aantal vliegbewegingen afgeleid kan worden;

serieus onderzoek of een krimpscenario mogelijk is in verband met leefbaarheid en andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw;

het opzetten van een geluid- en luchtkwaliteit-meetnetwerk;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/luchtvaartbeleid , ‘Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute’, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, april 2019


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU

Tegen

VVD, D66, FvD, PvdA, CDA, PVV, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH, GL