Motie Dieren­ver­zorgers verdienen ook hulp in crisis­tijden


Ingediend samen met SP, PVV, FvD, 50PLUS/PvdO, PvdA, D66, Groen­Links en het CDA

29 juni 2020


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020, ter bespreking van motie vreemd

aan de orde van de dag;

constaterende dat:

- de coronacrisis velen, waaronder maatschappelijke organisaties, zwaar heeft getroffen;
- de Provincie Noord-Holland maatregelen neemt om zoveel mogelijk steun te geven om organisaties door de crisis te helpen;
- GS heeft aangegeven daarbij vooral te kijken waar de provincie van meerwaarde kan zijn, naast de hulp die het Rijk en gemeenten al geven;
- verschillende Noord-Hollandse opvangcentra voor wilde dieren aangeven dat door de coronacrisis hun bedrijfsvoering in gevaar komt, o.a. door het wegvallen van donaties, vrijwilligers en momenten voor fondsenwerving;
- deze opvangcentra het voor de coronacrisis ook al zwaar hadden, omdat voor hun structurele financiering wettelijk gezien niets geregeld is – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld asielen voor huisdieren;
- deze opvangcentra voor wilde dieren nu ook bij steunmaatregelen rond de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te vallen, waarbij ze vaak zowel door het Rijk als door gemeenten worden vergeten;
- juist daarom de Provincie door coronahulp te bieden van meerwaarde kan zijn;

overwegende dat:

- dat PS eerder aan heeft gegeven dat onze “maatschappelijke organisaties tezamen de basis vormen van de sociale infrastructuur in onze provincie en bijdragen aan provinciale doelen [1] en onze steun verdienen in deze moeilijke tijden;
- opvangcentra voor wilde dieren in Noord-Holland beschikken over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarmee relevante maatschappelijke organisaties zijn;
- de Provincie verantwoordelijk is voor ontheffingen voor opvangcentra voor wilde dieren en bijbehorende handhaving;
- natuurbescherming een kerntaak van de Provincie is;
- opvangcentra voor wilde dieren een bijdrage leveren aan biodiversiteit en ook bedreigde wilde dieren helpen;
- opvangcentra voor natuureducatie zorgen, wat steun biedt aan de provinciale doelen rond de natuur en de bijbehorende draagvlak;
- de opvang van wilde dieren gemeentegrenzen overschrijdt en de Provincie juist bij bovenlokale uitdagingen de aangewezen overheidslaag is om in actie te komen;
- mede door provinciaal beleid in de vorm van o.a. ruimtelijke ordening, bouwen en aanleg van wegen, het leefgebied van wilde dieren steeds beperkter wordt en wilde dieren o.a. daarom steeds vaker in nood komen;
- tienduizenden burgers elk jaar een beroep doen op dierenambulances en opvangcentra voor wilde dieren, om een dier in nood te kunnen helpen, wat laat zien dat er ook een intrinsieke wens bij burgers bestaat om dieren in nood te helpen;
- Noord-Hollanders een zorgplicht hebben om dieren in nood te helpen, maar ze dit volgens de wet niet kunnen uitvoeren zonder het bestaan van de expertise van opvangcentra voor wilde dieren die wettelijk als enige een wild dier in nood mogen behandelen;
- in opvangcentra voor wilde dieren dierenverzorgers dag en nacht, vaak vrijwillig, keihard werken om wilde dieren in nood weer gezond te maken en burgers te helpen aan hun zorgplicht te voldoen;
- opvangcentra voor wilde dieren een belangrijke plek voor werkervaring en arbeidsparticipatie bieden (er werken mensen met een beperking en veel mensen met “een rugzakje” in opvangcentra);
- de Operationeel Expert bij de Politie en het meldpunt 144 al de noodklok heeft geluid over de situatie;

gehoord de discussie,

spreken uit dat:

- ook opvangcentra voor wilde dieren steun van Provincie in coronatijd verdienen;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

- gelet op de urgentie van de problematiek, het volgende te doen om in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp te bieden;
- te onderzoeken of deze steun kan voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de motie over het noodfonds sociale infrastructuur, waarin onder andere wordt gesproken van cofinanciering door gemeenten, het bovenlokale belang en een urgente financiële situatie veroorzaakt door de corona-maatregelen en hierover PS te informeren;
- als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden en financiële en organisatorische steun alsnog gerechtvaardigd is op basis van de taken en inzet van de provincie voor dierenopvang-organisaties, hiervoor uiterlijk bij de begroting 2021 een voorstel aan PS voor te leggen;
- deze extra steun te dekken uit Programma Ruimte, onderdelen Landbouw en Economie,

en gaan over tot de orde van de dag.

1 https://noord-holland.sp.nl/sites/noord-holland.sp.nl/files/attachments/motie_provinciaal_noodfonds_sociale_infrastructuur.pdf


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, FvD, PvdA, CDA, GL, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Zienswijze provincie Noord-Holland op ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Lees verder

Motie Jaarrekening: FBE-Jaarverslag gelijk met Jaarrekening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer