Klimaat­pers­con­fe­rentie Staten­fractie Partij voor de Dieren


PvdD vraagt zich af waar de klimaat­pers­con­fe­renties blijven, en geeft zelf het goede voorbeeld

6 november 2023

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland hield op maandag 6 november een persconferentie onder de titel: Alleen samen krijgen we de klimaat- en natuurcrisis onder controle! De klimaatpersconferentie vond plaats op de dag dat de Begroting 2024 van Noord-Holland behandeld werd, voor de provinciale politiek hét moment om invloed uit te oefenen op het beleid. Er zijn volgens de partij vergaande keuzes nodig, om radicale veranderingen op onze planeet te voorkomen. Op het gebied van landbouw, natuur, dierenwelzijn, economie en een rechtvaardige omgang met elkaar. De partij diende daartoe 16 voorstellen in bij de vergadering van Provinciale Staten.


Ines Kostic, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland en kandidaat (plek 2) voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, sprak vanachter het spreekgestoelte in de Johan Remkeszaal de aanwezige pers toe: “De onderlinge oorzaken van de klimaat- en natuurcrisis zijn volgens wetenschappers met elkaar verweven, net zoals de oplossingen. Het is dus van belang dat we ons niet blindstaren op alleen het terugdringen van CO2-uitstoot, maar dat we breder kijken. De natuur biedt de nodige oplossingen voor beide crises. We stappen af van de illusie dat we ze kunnen oplossen met meer technologie, meer hernieuwbare energie of meer economische groei. Het heeft geen zin om de dweil te verbeteren, zolang de kraan open blijft staan. In plaats daarvan werken wij toe naar systeemverandering. Alle maatregelen zullen gericht zijn op het tegelijkertijd oplossen van zowel de klimaat- als de natuurcrisis. Daarom deze persconferentie.”

Pr(ov)insjesdag
De Partij voor de Dieren maakt op ‘Pr(ov)insjesdag’ ieder jaar op ludieke wijze een statement. Dit keer greep de fractie de Pr(ov)insjesdag aan om een klimaatpersconferentie te houden, in lijn met de coronapersconferenties van krap twee jaar geleden, om de urgentie te benadrukken. De fractie stelt dat de huidige coalitie, net als de meeste politici de afgelopen 50 jaar, de broodnodige maatregelen voor zich uit schuift. Terwijl de wetenschap ons duidelijk vertelt dat alles op alles gezet moet worden om de twee crises per direct, in samenhang en rechtvaardig op te lossen. Er zijn radicale keuzes nodig om Noord-Holland leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Symptoombestrijding is niet de oplossing, een aanpak met bronmaatregelen wél, aldus de fractie. Zij deed daartoe concrete voorstellen.

Voorstellen
Het belangrijkste voorstel van de Partij voor de Dieren was om het aantal landbouwdieren en de intensieve veehouderij af te bouwen, en duidelijk te kiezen voor een natuurinclusief, biologisch en meer plantaardig. Andere voorstellen waren onder meer: We zetten koplopers in de landbouw op een podium en stimuleren de achterblijvers om mee te komen. We verbieden de uitbreiding van kippen- en varkenshouderij, zoals een meerderheid van de Nederlanders van alle politieke kleuren wil. De provincie neemt de regie in het ontwikkelen van verdienmodellen van agrarische ondernemers, met ruimhartige vergoedingen voor maatschappelijke diensten zoals schoon water. We versterken de natuur overal, niet alleen in natuurgebieden maar ook in de bebouwde omgeving, bermen en akkers. We stimuleren het bouwen met natuurlijke materialen als vlas, zodat het een goed verdienmodel voor boeren wordt. Grote vervuilers dragen hun eerlijke deel bij aan de oplossingen voor de milieu-, natuur- en klimaatproblemen; het meest vervuilende onderdeel van Tata Steel wordt op korte termijn gesloten. We organiseren een burgerberaad voor klimaat en biodiversiteit. En bij elk beleidsvoorstel wordt een generatietoets uitgevoerd: als het beleid op de lange termijn negatief uitpakt voor biodiversiteit, klimaat en milieu, moet het worden bijgesteld.

Voortbestaanszekerheid
Voor het inzetten van transitie is lef en compassie nodig, aldus Statenlid Kostic. Het gaat immers om een toekomst voor iedereen. Het is aan de provincie om verantwoordelijkheid te nemen en verder door te pakken. Of in termen van de coronatijd gesproken: “Samen krijgen we de klimaat- en natuurcrisis onder controle.”

Hakken in het zand
Het college van Gedeputeerde Staten reageerde zeer afhoudend op alle voorstellen. Gedeputeerde Kocken (GroenLinks) ontraadt bijvoorbeeld een burgerberaad voor het klimaat, omdat het niet zeker zou zijn of dat de beste vorm van participatie is.

Steun
Uiteindelijk zijn twee voorstellen aangenomen.
1) De Motie ‘Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding’. Deze motie roept de provincie op om te verkennen of boeren ook schadevergoeding kunnen krijgen als zij dieren van hun land verjagen zonder daarbij een aantal dieren te doden. Nu is dit doden nog een voorwaarde om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Het zogenaamde ‘ondersteunend afschot’.

2) De Motie 'Natuurinclusievere bedrijventerreinen'. Het natuurinclusiever inrichten van bedrijventerreinen kan een grote bijdrage leveren aan onder andere biodiversiteit en wateropvang.

Voor de tekst van de klimaat- en natuurpersconferentie: klik hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren op Dierendag: “Provincie en Landal Park, stop met doden van zwaar bedreigde konijnen”

Haarlem 4 oktober 2023: De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland roept de provincie en Landal Park op Dier...

Lees verder

Statenfractie PvdD Noord-Holland geeft dappere boeren een podium

PvdD NH organiseerde op 17 november de inspiratieavond “De boer van de toekomst is er al”. De partij nodigde boeren uit die l...

Lees verder