Motie natuur­in­clu­sievere bedrij­ven­ter­reinen


PvdD, Volt

6 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2023, ter behandeling van de Begroting 2024;

constaterende dat:

 • volgens de Omgevingsvisie NH2050 toekomstige ontwikkelingen (verstedelijking, landbouw,
 • klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn om de biodiversiteit in Noord-Holland op peil te houden;
 • het niet goed gaat met biodiversiteit in Noord-Holland;[1]
 • er in de Begroting vanuit het programma Ruimte en Wonen geen budget beschikbaar wordt gesteld voor natuurinclusief bouwen;
 • de Provincie Noord-Holland actief beleid voert aangaande bedrijventerreinen;

overwegende dat:

 • natuurinclusieve bedrijventerreinen een grote bijdrage kunnen leveren aan het opvangen en lokaal bufferen van hemelwater en het afvoeren van overtollig water naar reguliere waterwegen;
 • natuurinclusieve bedrijventerreinen kunnen zorgen voor verbetering en herstel van de biodiversiteit;
 • variatie aan flora en fauna bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van werknemers, jongeren en ouderen;
 • het natuurinclusief inrichten van bedrijventerreinen[2] baten als een hogere vastgoedwaarde, opwaardering van het imago van een locatie en een onderscheidende toekomstbestendige identiteit met zich meebrengt;
 • een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting koppelkansen biedt met klimaatadaptieve maatregelen voor hittestress en het reduceren van luchtvervuiling;
 • provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld natuurinclusieve bedrijventerreinen stimuleert;[3]
 • natuurinclusief inrichten maatwerk is;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • te onderzoeken op welke manier de Provincie Noord-Holland meer kan bijdragen aan het natuurinclusiever inrichten van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, en daarover bij de actualisering van de Uitvoeringsagenda Economie met een voorstel aan PS te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://cijfers.noord-holland....

[2] https://www.duurzaamdoor.nl/me...

[3] https://www.zuid-holland.nl/on...


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, JA21, PVV, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Handhaaf energiebesparing bij bedrijven

Lees verder

Motie Provinciale bijdrage energiebesparing concreet maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer