Motie Provin­ciale bijdrage ener­gie­be­sparing concreet maken


PvdD, Volt

6 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2023, ter behandeling van de Begroting 2024;

constaterende dat;

  • provincie Noord-Holland achter de klimaatdoelen van Parijs staat;
  • energiebesparing cruciaal is om (haalbaar en betaalbaar) de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius te houden en de maatschappij geld bespaart;
  • dat wat we besparen ook niet hoeven op te wekken;
  • GS in Memorie van Antwoord Begroting 2024 stelt dat het mogelijk is om energiebesparingsdoelen te ontwikkelen voor de provincie Noord-Holland. Vervolgens kunnen wij als provincie bepalen hoe we willen bijdragen aan deze doelen en wat andere actoren en partijen voor rol hebben. Buiten onze directe bevoegdheden, ook wat betreft andere doelgroepen dan bedrijven, is het per definitie een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Tegelijk is energiebesparing in het Nationaal Plan Energiesysteem (2023) opgenomen als één van de belangrijkste pijlers en volgens GS “ligt voor de hand om hier met de inspanningen van de provincie op aan te sluiten”;

overwegende dat:

  • Noord-Holland op de derde plaats staat qua energieverbruik van Nederland en afgelopen tien jaar geen noemenswaardige daling te zien is in het energieverbruik;[1]
  • veel gemeentes en provincies concrete energiebesparingsdoelen hebben afgesproken. Zo hebben o.a. Gelderland en Utrecht eigen provinciale energiebesparingsdoelen;[2][3][4]
  • de provincie niet overal controle over heeft, maar wel een brede bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke energiebesparing;[5]

gehoord de discussie,

roepen GS op:

om een voorstel te doen voor provinciale energiebesparingsdoelen, waarbij we rekening houden met klimaatafspraken van Parijs en de mogelijke bijdrage van de provincie bij de energiebesparingsdoelen van het Nationaal Plan Energiesysteem;

dit voorstel zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de actualisatie van het klimaatbeleid, aan PS voor te stellen;


en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://cijfers.noord-holland....

[2] https://www.geldersenergieakkoord.nl/images/uploads/GEA_Monitor_2023_def2_1.pdf; https://www.geldersenergieakko...

[3]https://www.overijssel.nl/onde....

[4] https://www.provincie-utrecht....

[5] Memorie van Antwoord Begroting 2024, p.43 onderaan


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, Volt, SP

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus, CU

Lees onze andere moties

Motie natuurinclusievere bedrijventerreinen

Lees verder

Motie Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer