Jaar­verslag 2016


17 januari 2017

Algemeen overzicht
2016 was voor de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren een bevlogen jaar. Er werd wederom hard gestreden tegen het jachtbeleid van de provincie Noord-Holland. In januari kwamen er een groot aantal mensen naar de vergadering van Provinciale Staten om te protesteren tegen het doden van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit afschot is onnodig en brengt de natuur uit balans. Daarnaast stelde de Partij voor de de Dieren vragen over het onnodig doden van kolganzen; uit onderzoek van de provincie is namelijk gebleken dat het zinloos is deze dieren te doden. In juni is er samen met GroenLinks en de SP een motie van afkeuring ingediend tegen het college van Gedeputeerde Staten. De Statenleden veroordeelden de ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol. Vooral dat het college wist dat drie verschillende rechters hadden geconstateerd dat dit verboden is, viel slecht.

Bij de Algemene Beschouwingen verschenen Bram van Liere, Linda Vermaas en Lammert van Raan in toga als advocaat van de aarde in de Statenzaal. De Partij voor de Dieren houdt zich namelijk maar met één zaak bezig: het leefbaar houden van onze planeet voor al haar bewoners. Het is nog mogelijk om catastrofale klimaatverandering te voorkomen, maar dan moeten we nu veranderen. Hiertoe werden verschillende moties en amendementen ingediend. Zo wil de Partij voor de Dieren dat de provincie een campagne op zet om de consumptie van plantaardige eiwitten te stimuleren, dat er in kaart wordt gebracht welke rol de provincie kan spelen in de groene eiwittransitie, dat er meer windenergie op land mogelijk wordt gemaakt, dat er niet onnodig bomen worden gekapt in de Schoorlse duinen en dat de bezuiniging van 42 miljoen op natuur terug wordt gedraaid.

Met het Initiatiefvoorstel Klimaatinitiatief Noord-Holland wilden de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks en de PvdA dat klimaatdoelstellingen dieper en breder verankerd zouden moeten worden in beleid, om Noord-Holland voor te bereiden op een duurzame toekomst. Met het Initiatiefvoorstel Koe in de wei, kalf erbij wil de Partij voor de Dieren een melkveehouderij waarbij ingezet wordt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. In plaats van méér, moet de melkveehouderij streven naar beter. Het huidige groeitempo van de melkveehouderij leidt tot welzijnsproblemen voor de koe, onherstelbare schade aan de natuur en een onzekere toekomst voor boeren.

Onderstaande berichten zijn een greep uit de activiteiten van de fractie in 2016. Het overzicht is niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van waar de fractie in 2016 voor heeft gestreden.

Schiettent in de duinen
In januari 2016 vergaderde Provinciale Staten over het afschotplan van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen. Een groot aantal mensen was aanwezig om getuige te zijn van het debat. De damherten zouden de kans moeten krijgen om als populatie en binnen het natuurgebied waarin zij leven tot een natuurlijk evenwicht komen. De Partij voor de Dieren wil natuurlijke populaties en processen, want de natuur regelt zichzelf. Een meerderheid van Provinciale Staten steunde helaas het doden van dieren. Ook de PvdA en D66 gaven aan voor het afschot te zijn.

De echte prijs van Noord-Hollandse melk
Een pak melk kost in de supermarkt gemiddeld € 0,80. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de werkelijke prijs maar liefst 25-78 % hoger ligt met een bedrag van €1,00-€ 1,42. De melkveehouderij wentelt jaarlijks 2,5 tot 7,5 miljard euro af op de samenleving. De melkveehouderij draagt namelijk bij aan klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteitsverlies en schade aan de humane gezondheid. Ook worden er veel subsidies verstrekt aan melkveehouders.

Bovenstaande is de conclusie van Onderzoeksbureau Quivertree, dat in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation onderzoek heeft gedaan naar de externe kosten van de productie van melk. De Partij voor de Dieren stelde vragen over de economische houdbaarheid van de melkveehouderij.

Koe in de wei, kalf erbij!
In april opende de Partij voor de Dieren symbolisch de Kalverstraat in Koedijk. Met deze actie lanceerde Statenlid Linda Vermaas haar initiatiefvoorstel "Koe in de wei, kalf erbij". Op deze manier werd aandacht gevraagd voor het kort na de geboorte scheiden van koe en kalf, wat op bijna alle melkveehouderijen de standaard is. Dat het ook anders kan, bewijzen de enkele tientallen bedrijven in Nederland die het kalf wel enkele weken tot maanden bij de moederkoe laten. Met het voorstel moet ook de ongebreidelde groei van de melkveehouderij worden tegengegaan. Op dit moment zijn er al meer dan 15 koeienmegastallen in Noord-Holland.

Bijenhotel in Haarlem
In april plaatste Statenlid Linda Vermaas met imker Pim Lemmers in de achtertuin van het provinciehuis een insectenhotel om voor wilde bijen en vlinders een veilige nestelplaats te creëren. Daarnaast strooiden zij biologisch bloemenzaad om de insecten van voedsel te voorzien. De Partij voor de Dieren heeft ook alle Statenleden van de provincie een zakje bloemenzaad gegeven voor in de achtertuin. Het is dramatisch gesteld met veel bijen, hommels en andere bestuivers. Vooral bijen, vlinders en kevers hebben het moeilijk. 40% wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Wij kunnen ons niet veroorloven om het verlies van biodiversiteit nog langer te negeren.

Geen urgentie klimaat: D66 en PvdA tegen eigen voorstel
In mei 2016 heeft Provinciale Staten een voorstel van de Partij voor de Dieren, D66, PvdA, GroenLinks en SP verworpen, waarmee de provincie de noodzakelijke doelen uit het Klimaatakkoord van Partij niet overneemt. Mede-indieners D66 en PvdA trokken op het laatste moment onder druk van de coalitie de steun voor hun eigen voorstel in.

Statenlid Lammert van Raan: "De provincie heeft hier een unieke kans gemist om als eerste provincie een concrete klimaatstap te nemen na de ondertekening van de Parijse akkoorden."

Motie van afkeuring tegen Gedeputeerde Staten
In juni 2016 dienden de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP een motie van afkeuring in tegen het college van Gedeputeerde Staten. De partijen veroordeelden de ontheffing van GS voor het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol. Vooral dat het college wist dat drie verschillende rechters in andere provincies hadden geconstateerd dat het vangen en vergassen van ganzen verboden is, viel slecht. Het openlijk commentaar van gedeputeerde Bond op het oordeel van de rechter, kwam hem op stevige kritiek te staan.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP hadden een debat aangevraagd om het college ter verantwoording te roepen. Ook het college moet immers de scheiding der machten respecteren en uitspraken van de rechter serieus nemen. De oppositiepartijen namen geen genoegen met de beantwoording en dienden een motie van afkeuring in. De collegepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA steunden de motie tegen hun college niet.

Grootschalige bomenkap in duinen dreigt
Duizenden bomen in de Schoorlse Duinen dreigden te worden gekapt. Dit staat in het Natura 2000 beheerplan. De overheid wil meer stikstofvervuiling mogelijk maken, zodat bijvoorbeeld megastallen kunnen worden gebouwd. De Noord-Hollandse fractie wil niet dat bomen worden gepakt voor megastallen en heeft vragen gesteld aan de provincie.

Het kappen van de bomen in de Schoorlse Duinen is een maatregel in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is in het leven geroepen om de schadelijke effecten van de hoge stikstofuitstoot in de natuur te herstellen en tegelijkertijd meer stikstofuitstoot toe te staan. Veeteelt zorgt voor veel stikstofvervuiling en heeft de PAS nodig voor uitbreidingen. Met het verdwijnen van bijna 100 hectare Schoorls bos wordt dus ruimte gemaakt voor de landbouw om meer dieren te kunnen houden.

Burgerinitiatief ontvankelijk, maar geen einde hobbyjacht
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op maandagavond 3 oktober is gestemd over de ontvankelijkheid van het Burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht in Noord-Holland”. Meer dan 5000 inwoners van Noord-Holland hebben het initiatief ondertekend. Het initiatief werd met nipte meerderheid van stemmen gedeeltelijk ontvankelijk verklaard. De PvdD, D66, PvdA, GL en SP stemden voor de ontvankelijkheid.

Ondanks de geldigheid van het initiatief, wilde de provincie Noord-Holland de hobbyjacht uiteindelijk niet tegengaan. De discussie in Provinciale Staten van Noord-Holland over het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ richt zich voornamelijk over de geldigheid van het initiatief. Daarom stelden GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP voor om een expert in te huren om de impasse te doorbreken. De fracties wilden precies boven tafel krijgen op welke wijze de provincie haar beleid en regels kan aanscherpen om hobbyjacht tegen te gaan. Het voorstel werd echter terzijde geschoven door een meerderheid van Provinciale Staten.

Pleidooi voor planeet Aarde
In november verschenen de drie Statenleden van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland bij de bespreking van de provinciale Begroting voor 2017 als advocaat in de Statenzaal. Fractievoorzitter Bram van Liere pleitte voor meer inspanning om klimaatverandering tegen te gaan. Want als we uitgaan van historische uitstoot, dan stijgt de temperatuur op Aarde in 2100 tot ongeveer 4,5 graad, zo waarschuwen wetenschappers. Zelfs bij uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs wordt de afgesproken ambitie van 1,5 graad niet gehaald.

De Partij voor de Dieren spijkerde daarom als aanklacht tegen het huidige beleid 95 klimaatstellingen aan de deur van het provinciehuis. Fractievoorzitter Bram van Liere: “De provincie Noord-Holland is in de ban van het geloof. Het geloof in groei. En dat geloof moet versplinteren, daarom heeft de Partij voor de Dieren als aanklacht tegen het huidige beleid 95 stellingen aan de deur van de provincie gespijkerd.”

Klimaatsymposium in provincie Noord-Holland
In december organiseerderden de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid een symposium over klimaatverandering om de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Dagvoorzitter Jan Terlouw begon de dag met een oproep aan alle politici om de baas te blijven: “Je moet regels stellen om het klimaat te redden”. Inspirerende sprekers, zoals Marjan Minnesma (directeur van Urgenda), Bert Metz (wetenschapper en betrokken bij het IPCC) en Marjolein Demmers (directeur van de Groene Zaak) brachten in een volle Statenzaal de urgentie van de klimaatproblematiek onder de aandacht.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief