Extra aandacht in stik­stofaanpak voor de meest kwetsbare natuur dankzij motie PvdD


21 mei 2021

In de PS-vergadering van 17 mei ’21 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen dat de provincie in de aanpak van de stikstofcrisis prioriteit gaat geven aan het beschermen van de meest kwetsbare natuur.

De provincie richt zich met haar aanpak van het stikstofprobleem op het behalen van steeds meer hectares onder de zogenaamde kritische depositie waarde (kdw) voor stikstof. De kdw is de grens waarboven de natuurkwaliteit achteruit gaat. Volgens de Partij voor de Dieren is het grote gevaar met deze aanpak dat gestuurd zal worden op de makkelijk op te lossen stikstofgevoelige delen binnen de Natura 2000-gebieden.

Fractievoorzitter Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren: “De aanpak van de provincie borgt niet het redden van soorten die op het randje van omvallen staan. Terwijl we juist het meest kwetsbare moeten beschermen en versterken. Dat is onze verantwoordelijkheid die ook wettelijk is vastgelegd. Daarom hebben wij een motie ingediend waarin wij GS hebben opgeroepen om bij de uitvoering prioriteit te geven aan verlaging van de stikstofdepositie bij de zeer stikstofgevoelige habitattypen en bij de geselecteerde prioritaire habitats. Bij die laatste heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid in Europa. Wij zullen GS scherp volgen in de uitvoering van de motie.”

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren de doelen die de provincie stelt om de stikstofneerslag op de natuurgebieden te verlagen veel te laag. Ecologische adviezen stellen dat minimaal een halvering (50%) van de binnenlandse emissie in 2030 nodig is om natuurherstel nog te kunnen realiseren. Het adviescollege Remkes volgde vorig jaar juni in haar eindrapport ‘Niet alles kan overal’ dit advies.

De provincie volgt de doelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Voor 2030 komt deze – omgerekend – uit op 26% emissiereductie, in plaats van dus de 50% van adviescollege Remkes.

De Partij voor de Dieren diende daarom een amendement in op de stikstofaanpak van de provincie, met de wijziging dat wél de ecologisch noodzakelijke reductiedoelen leidend zijn in de stikstofaanpak. Dit amendement werd alleen gesteund door SP, 50PLUS en DENK.

Fabian Zoon: “De hele stikstofaanpak rammelt aan alle kanten. De minister heeft een draak gemaakt die rook en brand veroorzaakt maar geen oplossing biedt. Het is dus niet verwonderlijk dat veel partijen in zowel de Tweede als Eerste Kamer tegen de Wet stikstofreductie en natuurverbetering hebben gestemd. Het beste onderdeel van de wet is de titel.”

Zie hier de bijdrage stikstofaanpak PvdD.

Gerelateerd nieuws

Gedeputeerde na oproep PvdD: stop fossiel beleggen

Gedeputeerde Pels gaat er gezamenlijk met andere overheden bij pensioenfonds ABP op aandringen om investeringen in de fossiel...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met doodschieten van zwanen

Haarlem 27 mei ’21: De Partij voor de Dieren heeft vandaag in Schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opge...

Lees verder