Veror­de­ningen Wet natuur­be­scherming


3 oktober 2016

Inleiding, algemeen

Voorzitter,

Het doel van de Wet Natuurbescherming is het natuurlijk het beschermen van de natuur. Maar met deze verordeningen wordt de Wet Natuurbescherming gebruiken om de landbouw te beschermen tegen de natuur en tegen dieren. Want dit zijn de besluiten die voorliggen: geen natuurvisie maken, geen passende maatregelen om de ongunstige staat in natuurgebieden te herstellen, ganzen, gaaien, eksters, meerkoeten en zwanen worden vogelvrij verklaard, het doden van dieren voor de lol blijft toegestaan, natuurvernieling door de landbouw wordt weer mogelijk gemaakt, het wanbeleid van de faunabeheereenheid wordt voortgezet en de subsidiekraan voor de landbouw gaat wagenwijd open.

De natuur heeft meer bescherming nodig dan de intensieve landbouw. Er is nog maar 15% van de biodiversiteit over en klimaatverandering zal dieren en planten verder onder druk zetten. Die resterende biodiversiteit zit in natuurgebieden en in steden. Natuurgebieden zuchten onder de stikstof uit de landbouw en het platteland zelf is een groene woestijn van verdroogde en overbemeste grasvlakten vol landbouwgif. Alleen ganzen kunnen daar nog overleven, zelfs dat vindt het CDA teveel en wil de dieren afschieten en vergassen.

We hebben ambitie nodig. Ambitie om te komen tot een goede basisbescherming van de natuur met actief natuurherstel ten behoeve van biodiversiteit en bredere doelen (zogenaamde niveau III). Dat was ook de teneur van de werkconferentie van Provinciale Staten met experts en belanghebbenden uit heel Nederland. Delen de PvdA en D66 deze ambitie?

De Partij voor de Dieren stelt voor om die ambitie hier wel uit te spreken en ook de landschappen aan te gaan wijzen ter bescherming van natuur en landschap.

Daarom de volgende motie:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • nu al wel de ambitie uit te spreken dat wordt ingezet op:
    • a) effectieve natuurbescherming en actief herstel van biodiversiteit en bredere doelen, en
    • b) het aanwijzen van nader te beschermen provinciale natuurgebieden en landschappen, met bijzondere aandacht voor de kuststrook;
  • deze ambitie samen met Provinciale Staten nader uit te werken in aanloop naar de Omgevingsvisie;

en gaan over tot de orde van de dag.

De Partij voor de Dieren had hier graag gediscussieerd over een ambitieuze natuurvisie met relatie tussen alle beleidssectoren, zoals water, milieu en economie. Helaas ligt die niet voor. De Agenda Groen ligt opnieuw voor, maar nu als natuurvisie. Behoudens de zinloze jagerspassages is het een goede agenda, maar niet meer geloofwaardig na de bezuinigingen op natuur in het coalitieakkoord.

De Partij voor de Dieren wil investeren in natuurkwaliteit: natuurlijk processen moeten de ruimte krijgen. Dat is het beste recept voor biodiversiteit en beschermde soorten.

Dank u wel.

Verordening Faunabeheer

Voorzitter,

De nieuwe Wet natuurbescherming geeft Provinciale Staten de taak om regels te stellen voor de faunabeheereenheid en de faunabeheerplannen. De Partij voor de Dieren wil het faunabeleid hervormen door het evenwichtiger, efficiënter en diervriendelijker te maken. Want dat is hard nodig, voorzitter. Amendement

De kosten van de faunabeheereenheid reizen de pan uit: van €100.000 naar 1 miljoen per jaar. Faunaschade is toegenomen van 2 naar 6 miljoen. Het aantal dieren dat jaarlijks zinloos wordt doodgeschoten neemt schrikbarend toe. Vorig jaar werden meer dan honderdduizend dieren gedood met toestemming van de provincie. Voorzitter, dit systeem werkt niet, jacht werkt niet en de faunabeheereenheid moet veranderen.

Wij pleiten voor het aanpassen van de samenstelling van het bestuur van de FBE, om tot een meer evenwichtig bestuur te komen. De provincie is verplicht te werken met een FBE, daarom is een brede, evenwichtige samenstelling essentieel. Wij stellen voor dat maatschappelijke organisaties, jachthouders en terreinbeherende organisaties elk met een gelijk aantal zetels in het bestuur komen. Dat is een heel redelijk voorstel, zie daarvoor ons amendement.

In aanvulling hierop moet de intrinsieke waarde van elk individueel dier in het faunabeheerplan worden opgenomen. Hiermee wordt voor de FBE duidelijk hoe zij dieren moeten waarderen bij het schrijven van de faunabeheerplannen. Dit staat als doelbepaling in de wet en hoort dus ook thuis in de verordening. Het is te makkelijk om dat impliciet te laten. Daarom het volgende amendement waarin de intrinsieke waarde als doelbepaling wordt voorgeschreven voor een faunabeheerplan.

In onze discussienota 'Dieren dichtbij: Faunabeleid in Provinciale Staten' hebben wij voorgesteld om een integrale afweging van de kosten en baten van de maatregelen in een faunabeheerplan te eisen. Stel, om 1000 euro schade te voorkomen 20.000 dieren moeten worden afgeschoten. Al zijn er geen alternatieven en blijkt het middel effectief, dan is afschot niet proportioneel. Wij moeten voorkomen dat marginale verbeteringen de belangen van dieren ernstig aantasten. Gedeputeerde Staten wil zelf deze maatschappelijke baten en lasten af wegen. Dat staat echter nog niet in de verordening, dus deze taak stellen wij voor om bij het college onder te brengen middels amendement.

Voorzitter, de plezierjacht is nog steeds toegestaan. Provinciale Staten zou minimaal enkele voorwaarden behoren te stellen aan de jacht, conform de bedoeling van de wet. Alleen jacht toestaan indien dit maatschappelijk nuttig en noodzakelijk is. Het college is echter vergeten de voorwaarden die wel gelden voor ontheffingen en vrijstellingen op te nemen voor de jacht. Deze omissie willen wij graag herstellen middels een amendement.

Er zijn rustgebieden voor ganzen. Maar dat zijn wel rustgebieden voor hele slimme ganzen. Er mag namelijk gewoon gejaagd worden in die rustgebieden, alleen op dat moment even niet op ganzen. Dat de jagers dan een afstand van 500 meter moeten houden tot de ganzen helpt natuurlijk niet met de herrie en die onrust die wordt veroorzaakt. Daarom de volgende motie:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheid voor andere dieren dan ganzen in rustgebieden te laten vervallen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Verordening vrijstellingen schadeveroorzakende soorten

Voorzitter,

Gedeputeerde Bond doet wat Bleker niet is gelukt. De gans op de vrijstellingslijst zetten. Bleker zette de gans in de concept Wet Natuur op de lijst vrij bejaagbare soorten. De PvdA draaide dit onder leiding van Dijksma terug. Tot vandaag. Volstrekt tegen de tijdgeest in en tegen de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht worden 7 extra soorten vogelvrij verklaard in deze verordening vrijstellingen.

Het doden van dieren moet altijd maatwerk zijn en als laatste redmiddel worden ingezet. Vrijstellingen zijn grofmazige instrumenten die ook ingezet kunnen worden als er geen dreigende schade is. Neem nu de Grauwe gans, deze is straks het hele jaar door vrij bejaagbaar op nagenoeg alle gewassen en een deel van het jaar op alle gewassen. Kortom, een vogelvrijverklaring. Is het afschieten van deze dieren altijd en overal het ultimum remedium, het allerlaatste redmiddel? Natuurlijk niet, hoe kan je zoiets denken?

Ganzen die foerageren op oogstresten in de Wijkermeerpolder moeten met rust worden gelaten. Verjagen zou ervoor zorgen dat ze naar de Schiphol vliegen, tussen de vliegtuigen door. Maar dat kan met deze vrijstelling.

De vrijstelling is geen laatste redmiddel en het doden van dieren hoort dus niet onder een vrijstelling te vallen. Daar dient de Partij voor de Dieren het volgende amendement voor in.

Dank u wel.


Verordening Natura 2000-gebieden

Voorzitter,

In de Verordening Natura 2000 wordt bemesten vrij gesteld, terwijl bemesting significant negatieve effecten op N2000 heeft. De Partij voor de Dieren betwijfelt of dit juridisch wel mag, maar is sowieso van mening dat Provinciale Staten dit niet moet willen. Daarom het volgende amendement.

Dank u wel.

Verordening tegemoetkoming schade

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren steunt de gedachte dat buitenproportionele schade door in het wild levende dieren wordt vergoed. Een boer kan gewoon pech hebben en een groot deel van de oogst zien mislukken. Daar hoeft hij van de Partij voor de Dieren niet alleen voor te staan.

Maar dit college maakt met deze gedachte door de onderliggende beleidsregels een grote Sinterklaasverordening. Op geen enkele wijze wordt de landbouwsector enige verantwoordelijkheid toegeschreven. Onbegrijpelijk dat de VVD akkoord gaat met een extra regel om extra geld weg te sluizen naar ondernemers die zelf door intensivering van de landbouw een ideaal ganzengebied hebben gecreëerd.

Maar misschien mag dat geen verbazing wekken na het subsidiëren van boeren voor het produceren van minder melk, nadat de melkveehouders, opgejut door LTO en boerenbanken, hun eigen markt hebben oververzadigd. Ten koste van het milieu, ten koste van dieren en dankzij de VVD ook ten koste van de belastingbetaler.

Dieren lijken wel alle rekeningen te moeten betalen. Zelfs in gevallen dat zonneklaar is dat afschot zinloos is, de boer zelf niet wil schieten, dan eist de provincie dat de trekker wordt overgehaald. Dit blijkt uit de voorwaarden voor de tegemoetkoming. De Partij voor de Dieren vindt dat boeren die investeren in diervriendelijke alternatieven om schade te voorkomen niet gestraft mogen worden. Door dit soort verplichtingen wordt de innovatie waar de PvdA eerder zo lovend over sprak ondermijnd. Daarom de volgende motie.

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • de beleidsregel zo te wijzigen dat het doden van dieren niet verplicht wordt gesteld voor een tegemoetkoming in de schade;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.


Verordening houtopstanden

Voorzitter,

De boswet is een groot succes geweest: Het areaal bos is na de invoering van deze wet niet meer gekrompen. Dat is een goede zaak, want bossen zijn belangrijke natuurgebieden en mensen houden van bossen. Dat merken we telkens als een bos weer gekapt met worden in het kader van zogenaamde vooruitgang.

Voor de Partij voor de Dieren is het cruciaal dat goed gemonitord wordt dat het areaal bos in deze provincie niet kleiner wordt door menselijk handelen. De boswet voorzag hierin. Hoe gaat het college de ontwikkelingen van het bosareaal in beeld brengen? Er zijn ook houtopstanden die wel onder de huidige boswet vallen, maar geen onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur. Het mag niet gebeuren dat deze bossen stilletjes verdwijnen. Hoe gaat deze ontwikkeling gevolgd worden? Amendement

Dank u wel.

Bram van Liere
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer