Motie rust­ge­bieden voor ganzen


3 oktober 2016

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 3 oktober 2016, ter behandeling van de Beleidsregel natuurbescherming bij de voordracht Vaststellingsbesluit Wet natuurbescherming;

constaterende dat:

  • artikel 10 van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland voorziet in rustgebieden voor overwinterende ganzen;
  • in de toelichting op dit artikel is te lezen dat binnen deze rustgebieden aan overwinterende ganzen volledige rust, voedsel en bescherming wordt geboden;
  • in artikel 10, lid 5 en lid 6 van de Beleidsregel natuurbescherming de mogelijkheid wordt geboden een ontheffing of vrijstelling voor deze gebieden te verlenen om andere diersoorten dan ganzen, bijvoorbeeld zwanen, te doden, vangen of opzettelijk te verstoren, mits ten minste 500 meter afstand van de ganzen wordt aangehouden;

overwegende dat:

  • schieten en verjagen in rustgebieden, ook op 500 meter afstand, niet te verenigen is met gebieden waar volledige rust en bescherming wordt geboden;
  • de functie van rustgebieden ook is om begrazing van ganzen buiten deze gebieden te verminderen en het dus van belang is de ganzen hier niet te verjagen met luide knallen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheid voor andere dieren dan ganzen in rustgebieden te laten vervallen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

Lees onze andere moties

Motie niet verplicht doden voor tegemoetkoming schade

Lees verder

Motie ambitie natuurvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer