Bijdrage Kader­brief


9 juli 2018

Voorzitter. Dit is de twaalfde kaderbrief waaraan ik namens de PvdD een bijdrage lever, dat is voorlopig tevens de laatste keer, want na deze termijn zal ik niet terugkeren in de Staten. Het is dan ook prettig dat hier een aardige kaderbrief ligt en een aardige reactie van de zaal, dank u wel. De PvdD pleit al jaren voor meer investeringen in de realisatie van de EHS, voor een hogere bijdrage aan de recreatieschappen en voor groen bermbeheer langs provinciale wegen. Wij zijn blij dat de noodzaak voor deze maatregelen eindelijk breed wordt gedeeld. Wij hebben overigens niet de illusie dat dit voldoende is.

Er is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over en dat is niet acceptabel. Daarom moet minimaal de oorspronkelijke EHS gerealiseerd worden. De huidige schatting is dat er nog een tekort van een kleine 50 miljoen euro resteert in 2027. De volgende coalitie weet wat haar te doen staat en dat geldt eveneens voor investeringen in recreatieschappen en verduurzaming van de landbouw, daar is meer nodig en dat kan ook. Dan maar een weg of kernreactor minder, dat scheelt veel geld en zoals het college nu ook weet, veel ellende. Met de bijen en insecten is het dramatisch gesteld. Wetenschappers luiden de noodklok, maar adequate reacties tegen landbouwgif blijven vooralsnog uit.

De PvdD diende in 2011 het initiatiefvoorstel ‘Geen bijzaak’ in en dat werd met algemene stemmen aangenomen. Groen bermbeheer was hier onderdeel van. In de agenda Groen werd 50 km ecologisch bermbeheer gestart en vandaag zal de CU/SGP de insectenhoofdstructuur voorstellen. Wij zijn blij met dit goede idee en voelen ons weer even de haas in de marathon. Daar bovenop dienen wij een motie in om een beetje geld vrij te maken voor het aanbieden van bijenhotels aan scholen. Ideaal materiaal voor natuur- en milieueducatie en het helpt ook nestgelegenheid beschikbaar te stellen voor die dieren die het nu zo moeilijk hebben en waarvan wij afhankelijk zijn voor onze voedselvoorziening.

Dan kom ik bij mijn traditionele blokje over ganzen. Nog steeds staart het college zich blind op het doodmaken van ganzen en vergeet problemen op te lossen. Ganzen leven in familieverbanden en zijn erg sociale dieren. Het is dan ook volkomen terecht dat er woedend gereageerd wordt door mensen in de hele provincie en daarbuiten, als elf ganzen met opzet zouden zijn doodgereden. Dat incident vond vorig jaar plaats in Onderdijk. In datzelfde jaar werden 80.835 ganzen, soortgenoten van de doodgereden ganzen, in deze provincie gedood. En wat het nog erger maakt is dat dit immense dierenleed helemaal nergens goed voor is geweest, want wederom wordt er meer geld uitgetrokken voor boeren die gans aantrekkend turbogras telen. Steeds meer schadevergoeding, steeds meer dode ganzen. Nog steeds geen lange termijnoplossing dus. De kraan blijft open en wij dweilen door. Deze gedeputeerde is al tien jaar verantwoordelijk voor het faunabeleid, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Al het falen van zijn beleid schuift hij af op de Flora- en Faunawet. Hopelijk snapt een volgende coalitie dat het echt anders moet. Met een scherp metalen object de huid en het vlees van een ander doorboren is natuurlijk mishandeling, ook als die ander een vis is. Alleen daarom al zou de provincie niet moeten meewerken aan hengelplaatsen. Maar het idee van de VVD om hengelen als ongewenste koppelverkoop aan natuurvriendelijke oevers te plakken is wel een heel perverse meekoppelkans. Hengelaars gebruiken namelijk lood en daarom komt jaarlijks 54.000 kg van dit giftige metaal in het zoetwater terecht. Ik heb het niet zelf verzonnen, maar dat heet dus ‘vistuig’. Dat de VVD dit überhaupt overweegt, toont al aan dat deze partij niets meer heeft met natuur. Geen van onze wateren voldoet op dit moment aan de ecologische eisen van de KRW. Dat moeten we met meer milieuvervuiling niet nog erger maken. Daarom de motie natuur- en diervriendelijke oevers.

De PvdD staat voor persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit komt samen in de keuze die wij dagelijks maken, pak je de fiets, auto of bus. De auto lijkt zoveel goedkoper dan de bus, terwijl de auto veel vervuilender is dan het openbaar vervoer en het prijsverschil helpt niet om ons doel om luchtvervuiling tegen te gaan, CO2-uitstoot te verminderen en mensen de keuze te geven hoe zij zich het liefst verplaatsen. Wij stellen voor om met een verhoging van de belasting op auto’s de prijs van het OV te verlagen. Dat is het beste wat wij als provincie kunnen doen om de belasting te vergroenen zonder lastenverzwaring. Een kleine verhoging, 7 euro per kwartaal voor een kleine personenauto, zorgt voor een flinke korting op de OV-prijs. Vier retourtjes van hier naar de Zuidas en je hebt het er al uit. Daarvoor een motie.

Daarmee ben ik aan het einde van mijn betoog, maar ik wil u niet onthouden dat ik van mening ben met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het Planbureau voor de Leefomgeving en meer dan 250 hoogleraren in Nederland dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Doelgroepenvervoer

Lees verder

Bijdrage Wensput Pallas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer