Natuur- en dier­vrien­de­lijke oevers


Motie 23/09-07-18

9 juli 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2018

Constaterende dat:

- In de Omgevingsvisie de bescherming en uitbreiding van natuur als belangrijke doelen worden gezien;

- De provincie Noord-Holland in de Watervisie 2021 zich tot doel stelt de waterkwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat “de eigen wateren ecologisch goed functioneren door ecologische verbindingen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.”;

- De provincie Noord-Holland daarom meer gaat investeren in natuur en in natuurvriendelijke oevers.

Overwegende dat:

- Er jaarlijks 54.000 kilo lood in het zoetwater terechtkomt, afkomstig van hengelaars;

- Lood de habitat van dieren verstoort, water ernstig vervuilt en zeer giftig is voor natuur, milieu, mens en andere dieren;

- Het gebruik van lood pas in 2027 verboden wordt voor hengelaars;

- Het toegankelijk maken van natuuroevers voor sportvissers dus in contrast staat met het oorspronkelijke doel van bescherming van natuur en investeringen in natuurvriendelijke oevers.

Gehoord de discussie, dragen het college van GS op:

In ieder geval tot 2027 niet te investeren in het toegankelijker maken van natuurvriendelijke oevers voor hengelaars
en gaan over tot de orde van de dag.

Fractie PvdD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer