OpStap­Centen


Motie 24/09-07-18

9 juli 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2018

Constaterende dat:

- In de Omgevingsvisie staat dat provincie Noord-Holland een klimaatneutrale provincie wil zijn en wil bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs;

- In de Omgevingsvisie expliciet wordt genoemd dat de provincie als het gaat om mobiliteit, als ambitie heeft “dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland zichzelf of producten effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen worden. De provincie zet zich in voor het versterken van mobiliteitsopties die hieraan bijdragen”;

- In de Omgevingsvisie staat dat de provincie Noord-Holland de keuzevrijheid in het bepalen van een vervoerswijze voor iedereen wil vergroten;

- Er potentiële belastinginkomsten onbenut blijven;

- De provincie Noord-Holland de laagste opcenten van Nederland heeft.

Overwegende dat:

- Een buskaartje 2 tot 3 maal duurder is dan de brandstofkosten van een personenauto;

- Een beperkte verhoging van de motorrijtuigenbelasting kan worden aangewend om een

significante verlaging van de prijs van een bus-, tram- en metrokaartje te realiseren;

- Hierdoor meer mensen van het openbaar vervoer gebruik zullen maken.

Gehoord de discussie, verzoeken het college van GS om een voorstel aan PS voor te leggen om:

- De provinciale opcenten per 1-1-2019 te verhogen naar hetzelfde niveau als provincie Zuid-Holland;

- Deze inkomsten aan te wenden voor het verlagen van het OV kilometertarief voor bus, tram en metro in heel Noord-Holland

en gaan over tot de orde van de dag.

Fractie PvdD


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GL, SP, 50+, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, PVV

Lees onze andere moties

Natuur- en diervriendelijke oevers

Lees verder

Amendement geen bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek en Landschapsplan A8-A9

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer