Amen­dement geen bereik­baarheid Duin- en Bollen­streek en Land­schapsplan A8-A9


8 oktober 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 8 oktober 2018 ter behandeling van de Zomernota 2018;

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit de volgende onderdelen te schrappen:

- 4. “Een krediet beschikbaar te stellen van € 4,8 miljoen voor de planuitwerkingsfase Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek/ Duinpolderweg waarvan € 1,6 miljoen gedekt wordt uit de reserve Infrastructuur en het overige uit middelen derden.”;

- 5. “Het te activeren krediet op te nemen in het PMI en af te schrijven in 25 jaar.”;

en het onderdeel 3: “De in deze zomernota opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen” aan te vullen de tekst:

“, exclusief het beschikbaar stellen van €1 miljoen voor de planfase Verbinding A8-A9”;

en de nummering aan te passen.

Toelichting

Op dit moment is het nog onbekend welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft op de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze uitspraak wordt snel verwacht, mogelijk kort na 7 november, en biedt duidelijkheid ook over dit project. Daarnaast is er vanuit de provincie Zuid-Holland een aanpassing gekomen n.a.v. het Voorkeurs Alternatief, die nog niet besproken is in de commissie M&F. Tevens bevat het plan op dit moment nog geen aanpak voor een integrale bereikbaarheid van de regio waarbij fiets en openbaar vervoer gelijkwaardig wordt meegenomen.

Het beschikbaar stellen van het budget voor de planuitwerkingsfase is daarom prematuur en kan daarom op dit moment niet worden vastgesteld.

Daarnaast wordt er in de zomernota een verschuiving gedaan uit de reserve TWIN-H naar het project A8-A9, waarbij geld beschikbaar gemaakt wordt voor een Landschapsplan. De nut en noodzaak van dit Landschapsplan is onvoldoende aangetoond en er kan daarom geen budget voor gereserveerd worden.

F.A.S. Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV