Motie versterking Marker­meer­dijken


8 oktober 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 oktober 2018,

Constaterende dat

- het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 19 september 2018 het projectplan Markermeerdijken heeft vastgesteld,

- uit de stukken blijkt dat er veel bijeenkomsten en contacten zijn geweest met bewoners en andere belanghebbenden, die deels hebben geleid tot bij-stelling van het projectplan,

- uit zienswijzen en inspraak naar voren komt dat diverse belanghebbenden zich desalniettemin niet gehoord voelen;

Overwegende dat

- nut en noodzaak van versterking van de Markermeerdijken niet ter discus-sie staan,

- de Markermeerdijken met zijn karakteristieke dijklandschappen over een provinciale monumentenstatus beschikken,

- de methode van versterking deze beschermde status dient te respecteren, waarbij alternatieven met de minste impact op het monumentale dijkland-schap de voorkeur verdienen,

- op diverse onderdelen van het traject geen alternatieve oplossingen zijn onderzocht, zodat niet kan worden vastgesteld of volstaan kan worden met bescheidener ingrepen in het monumentale dijklandschap,

- er op onderdelen van het traject sprake is van ingrepen die op gespannen voet (kunnen) staan met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening;

Voorts overwegende dat

- bij ingrijpende projecten, zoals versterking van de Markermeerdijken, maat-schappelijk draagvlak uitmate belangrijk is,

- lang niet alle ingebrachte bezwaren en alternatieven (voldoende) zijn door-gesproken met de indieners,

- het derhalve wenselijk is dat met nader te benoemen partijen alsnog een diepgaand gesprek wordt aangegaan,

- een maximale termijn van drie maanden hiervoor toereikend zou moeten zijn;

Besluiten

Gedeputeerde Staten op te dragen:

1. Overleg te entameren met in elk geval de indieners van zienswijzen die ook na beantwoording daarvan hebben aangegeven vast te houden aan hun bezwaren.

2. Zorg te dragen voor een open overleg-agenda, zodat diepgaand kan worden gesproken over de bezwaren, alternatieve oplossingen, reviews en andere daarmee verbonden zaken.

3. De bevindingen ten aanzien van de mogelijkheden tot wijziging, res-pectievelijk optimalisering van de desbetreffende versterkingsmethoden met PS te delen en te bespreken.

Fred Kramer (GroenLinks)

Anna de Groot (SP)

Linda Vermaas (PvdD)

Olga de Mey (50-PLUS)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer