Motie geen biomas­sa­cen­trales


8 oktober 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 oktober 2018, te Haarlem, ter behandeling van de actualiteit Geen vergunning voor biomassacentrales;

constaterende dat:

- er vergunningen worden aangevraagd voor biomassacentrales;

overwegende dat:

- Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord’ zeer kritisch is over de rol van biomassa en het duurzaam verkrijgen hiervan;

zijn van mening dat:

- er op dit moment geen vergunningen moeten worden uitgegeven voor de bouw van biomassacentrales;

- eerst een goede afweging gemaakt moet worden welke plek biomassa krijgt in de CO2 reductieplannen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- geen vergunningen te verlenen voor biomassacentrales, zolang het klimaatakkoord niet uitgewerkt is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Motie versterking Markermeerdijken

Lees verder

Motie veendaling niet met bodemdrainage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer