Motie veen­daling niet met bodem­drainage


12 november 2018

Motie veendaling niet met bodemdrainage

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2019 ;

constaterende dat:

- bodemdaling in Nederland jaarlijks leidt tot 7 Mton CO2-uitstoot;

- onderwaterdrainage tot maximaal 0,6 Mton CO2-reductie leidt ;

- onderwaterdrainage tot bodemdaling leidt;

- Het internationale veengenootschap, een consortium van 1500 wetenschappers uit meer dan 40 landen, stelt dat van deze methode niet bewezen is dat hij werkt;

overwegende dat:

- de kosten van bodemdaling in het Groene Hart nu al hoger zijn dan de landbouwopbrengsten;

- geleidelijke vernatting hoge kosten met zich meebrengt (200-300 euro per ha), terwijl uiteindelijk alsnog moet worden overgegaan tot stoppen bodemdaling;

- bij onderwaterdrainage de belastingbetaler feitelijk de boeren op het veen subsidieert, terwijl het effect op de CO2-uitstoot beperkt is;

- de uitspraak in de Urgenda-zaak noopt om nog sneller grootschalige CO2-reductie te bereiken;

- het PBL stelt dat het voorkómen van schade op de lange termijn door proactief beleid effectiever is dan reactief beleid gericht op korte termijn en herstel van schade;

- een overstap in het landgebruik van de huidige landbouw naar natuur of natte landbouw de uitstoot van CO2 door bodemdaling geheel kan doen stoppen;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- veendaling tegen te gaan door een overstap van het huidige landgebruik naar natuur-, recreatie- of waterbergingsgebieden of natte landbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen biomassacentrales

Lees verder

Amendement: Niet Bouwen in het Groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer