Amen­dement: Niet Bouwen in het Groen


12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem, ter behandeling van de Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:

• aan de toekomstige vraag naar woningen voldaan kan worden middels transformatie van leegstaand vastgoed, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en binnenstedelijke (her)ontwikkeling, aangevuld met kleinschalige nieuwbouwlocaties in stad en regio;

• nieuwe uitleglocaties onherroepelijk ten koste gaan van schaarse natuur en groene ruimte;

• de vraag naar woningen in de stad overweldigend is en de woningvraag zich steeds meer concentreert in stedelijke gebieden (ten opzichte van het platteland en het groen);

overwegende dat:

• de Metropoolregio Amsterdam aangeeft dat veel intensiever, hoogstedelijker en duurzamer in de stad kan worden gebouwd;

• Noord-Holland naast Amsterdam nog vele andere stedelijke kernen kent waar woningen gebouwd kunnen worden;

• bouwen in het groen niet in de plaats mag gaan van bouwen in de stad;

van mening dat:

• we geen vierkante meter natuur kunnen missen;

• een ‘zero tolerance’ beleid t.a.v. de aantasting van de groene ruimte moet gelden;

• het uitvoeren van transformaties en creatieve woonvormen beter kan: benut meer oude kantoren, winkels, scholen en zorggebouwen, creëer woonboothavens, caravanparken, grote zones voor tiny houses;

gehoord de discussie,

besluiten:

de tekst van de 2e alinea van pagina 13 van de Omgevingsvisie NH2050:

“De woningbouwbehoefte wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes en trends.”

te wijzigen in:

“De woningbouwbehoefte wordt volledig opgelost door in te zetten op binnenstedelijk bouwen.”

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL

Tegen

SP, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer