Motie Ecolo­gische bermen


12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van PMO 2019;

constaterende dat:

- in het PMO biodiversiteit wordt ondersteund door ecologisch waardevolle bermen, ecologisch te maaien;

- ongeveer twee derde van de bermen al ecologisch beheerd worden;

- er geen definitie is opgenomen in het PMO wanneer een berm ecologische waarde heeft;

overwegende dat:

- bij het afvoeren van het maaisel ook vervuiling als zwerfafval worden afgevoerd;

- alle bermen een ecologische waarde hebben;

van mening dat:

- het een beperkte stijging van kosten is ;

- de meerprijs van ca €3 ton per jaar, meegenomen kan worden in de gebiedscontracten;

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- in beginsel alle bermen als ecologisch waardevol te beschouwen en als zodanig te behandelen;

- in overeenstemming met natuurbeheerplan, maaisel direct op te ruimen (maai-zuigen) of enkele dagen te laten liggen voor het wordt afgevoerd (ecologische maaien);

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Niet Bouwen in het Groen

Lees verder

Motie Milieueffecten Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer