Motie Mili­eu­ef­fecten Omge­vings­visie


12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:

- er een Plan MER is ingediend door GS om de milieueffecten van de ambities in de Omgevingsvisie te laten onderzoeken;

- de commissie die dit plan heeft onderzocht (Commissie MER) van mening is dat de Omgevingsvisie te abstract is geformuleerd om de milieueffecten in kaart te kunnen brengen;

- er geen alternatieven voor de huidige Omgevingsvisie zijn onderzocht, ook niet op aandringen van de Commissie MER;

overwegende dat:

- er veel zienswijzen zijn ingediend met zorgen over de milieueffecten van de Omgevingsvisie;

- er een aantal grote milieuopgaven is (te denken aan de KRW-doelen, luchtverontreiniging en geluidsoverlast) en het wenselijk is om inzicht te hebben in de effecten van het geformuleerde beleid op deze opgaven;

- het wenselijk is om de effecten van verschillende alternatieven te laten onderzoeken om tot weloverwogen en gefundeerd beleid te komen en daarmee de balans tussen economische groei en leefbaarheid inzichtelijk te maken;

van mening zijnde dat:

- de aanvulling op de MER van GS (6 pagina’s) onvoldoende antwoorden biedt op de vragen van de Commissie MER daar deze niet de gevraagde alternatieven en verdergaande beleidsopties bevat;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- alle adviezen van de Commissie MER over te nemen;

- vóór de vaststelling van de Omgevingsverordening een uitgebreidere aanvulling op de MER op te stellen;

- PS nauwer te betrekken bij het opstellen van deze aanvulling op de MER;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP, ONH, CU-SGP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer