Partij voor de Dieren spoort provincie aan: ‘Geen uitstel, maar daden’


8 november 2021

De Statenfractie van Partij voor de Dieren Noord-Holland riep de provincie bij de jaarlijkse Begrotingsbehandeling op tot daden in plaats van uitstelgedrag. Het aanpakken van de grote problemen van onze tijd – de bedreigingen voor klimaat, biodiversiteit en natuur – is urgenter dan ooit. De komende 10 jaar zijn daarbij cruciaal. Het is een kantelperiode, waarin overheden móeten handelen om de aarde leefbaar te houden.

Fractievoorzitter Fabian Zoon was bij de GS-vergadering gekleed in een jasje met ‘uitstelbegrippen’ erop, zoals ‘met de sector’, ‘nog te vroeg’, ‘haalbaar’, ‘betaalbaar’ en ‘draagvlak vergroten’. Iedereen kon meedoen met de ‘uitstelbingo’, om het verschuilen achter dit soort termen ludiek onder de aandacht te brengen.

Fabian Zoon: “Zowel gedeputeerden als Statenleden kunnen veel meer betekenen in het terugbrengen van broeikasgassen, maar ook in het verbeteren van de waterkwaliteit, de transitie van de landbouw en de omvorming naar een groene economie. De provincie wijst echter keer op keer naar anderen, zoals het Rijk of de waterschappen. En dat terwijl de Provincie ook zelf haar verantwoordelijkheid kan en moet nemen.

Zo gaat de provincie in de klimaatcrisis nog steeds uit van het achterhaalde reductiedoel van 49 procent minder CO₂-uitstoot in 2030, waar Europa nu uitgaat van 55 procent. De provincie kijkt naar het Rijk. “We dobberen dus wat rond en kijken naar grote broer. We moeten ons richten op 1,5 graden maximale opwarming en doelen per sector stellen: voor verkeer, industrie, landbouw en gebouwde omgeving. Andere provincies doen dat gewoon!”, aldus Fabian Zoon.

Er zijn serieuze problemen met landbouwgif, zoals een hoog risico op Parkinson. Maar de provincie stelt ‘daar niet over te gaan’, terwijl ze haar bewoners en de natuur zou moeten beschermen. Ook is er vastgesteld dat medewerkers van Schiphol gezondheidsrisico’s lopen door de kankerverwekkende stoffen rond de terminals en pieren die vliegtuigmotoren uitstoten. En dan is er nog niet eens daadwerkelijk gevlogen.

Zoon: “De provincie kan maar niet wennen aan het idee dat er milieugrenzen zijn waar we binnen moeten blijven. Maar we hebben geen keus: de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving staan onder immense druk.”

De Partij voor de Dieren diende een groot aantal voorstellen (mede) in om de provincie tot meer actie te bewegen. Een aantal daarvan werd aangenomen, zoals het voorstel om bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Hollandse Waterlinies niet alleen de culturele waarden te waarborgen, maar ook (in samenhang) de ecologische waarden, het aanstellen van een kwartiermaker die biologische bollenteelt gaat stimuleren, een erkenning dat de achteruitgang van de biodiversiteit nog niet tot staan is gebracht, en het in kaart brengen van energiearmoede. De meer principiële moties, te weten ‘een economie binnen ecologische grenzen’ en ‘het 1,5 graad-doel minimaal als maat hanteren’, gingen veel partijen nog te ver. De partij zal deze moties blijven indienen om de groene richting aan te geven.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil kippenstop in Noord-Holland na ruiming kippenstal Grootschermer

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vragen aan de provincie gesteld over het doden van 107.000 kippen op een bedrijf in...

Lees verder

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder