Partij voor de Dieren: ‘pro­vincie, trek opdracht doden wasbeer­honden in’


8 december 2023

De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd om de opdracht die zij aan jagers gaf om alle wasbeerhonden in de provincie af te schieten, in te trekken. De provincie beroept zich bij deze opdracht op de Europese Unielijst Invasieve exoten. Ilona Haas, Statenlid PvdD Noord-Holland: “Doden is niet alleen wreed maar ook niet slim: het is bekend uit andere regio’s dat doden van in het wild levende wasbeerhonden en wasberen tot gevolg heeft dat het aantal jongen stijgt waardoor de populatie snel weer dezelfde omvang heeft.”

De wasbeerhond komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. De dieren zijn door mensen naar Europa gehaald voor een ellendig leven op bontfokkerijen. De nu aanwezige wasbeerhonden zijn waarschijnlijk nakomelingen van ontsnapte dieren uit fokkerijen, of ontsnapt bij particulieren.

De Partij voor de Dieren wil van de provincie weten wat het probleem nu precies is: om hoeveel wasbeerhonden gaat het in de provincie, in welke gebieden, en is er wel sprake van schade aan natuur? En in hoeverre kan en zal er sowieso sprake zijn van een invasie van de wasbeerhond? Kan de provincie daarvan een onderbouwde prognose geven?

Daarbij blijkt uit cijfers in Duitsland dat ondanks een intensieve bejaging het aantal wasbeerhonden nauwelijks invloed lijkt te hebben op de omvang en spreiding van de populatie. Als de populatie door jacht vermindert, stijgt het aantal nakomelingen waardoor de populatie snel weer dezelfde omvang heeft.

Ilona Haas: “De eerste reflex bij de provincie is nog steeds dat dieren die overlast zouden kunnen geven met man en macht bestreden moeten worden. Zie ook de vragen die wij recent nog stelden over ontheffingen van de provincie voor het doden van sikaherten in de duinen en konijnen op een vakantiepark op Texel. Maar in een beschaafd land los je conflicten niet op met kogels, maar met creativiteit en innovatie”.

Boswachter
Ook boswachter Arjan Postma vindt het jagen zeer overbodig. Volgens hem is er geen bewijs dat de dieren echt schade veroorzaken. De dieren zijn nu drie keer gespot in de provincie. Een daarvan is dood aangetroffen. Het is volgens hem niet vanzelfsprekend meteen over een ‘invasie’ te praten, laat staan of deze beesten vaker gespot gaan worden. Volgens Postma lijkt de keuze van de provincie gebaseerd op angst.

Alternatieven
Volgens de partij zijn er tal van alternatieven voor de kogel. De Wet natuurbescherming schrijft ook voor dat doden van dieren het ‘ultimum remedium’, het laatste redmiddel is. Eerst moeten alle andere niet-dodelijke middelen serieus worden bekeken.

Daarom vraagt de partij ook aan de provincie welke alternatieven zij heeft onderzocht en overwogen en hoe zij tot de conclusie kwam die toch niet in te zetten. En heeft de provincie dierenwelzijnsorganisaties, zoals Faunabescherming en Animal Rights, geraadpleegd om te kijken welke niet-dodelijke oplossingen er eventueel voor handen zijn? Dit is sinds de inzet van de Partij voor de Dieren provinciaal beleid.

Mogelijke alternatieven zijn volgens de partij de wasbeerhonden met rust te laten en te accepteren.
Of, zoals stichting AAP zegt, is de beste methode om het aantal dieren binnen de perken te houden waarschijnlijk het vangen, steriliseren en terugzetten van de dieren. Zo nodig kan hierover overleg met de EU worden gevoerd. Het doel van de Unielijst is immers het beperken van de omvang wanneer een soort al verspreid is.
Het vangen en opvangen van de dieren is een andere meer diervriendelijke mogelijkheid.

De Partij voor de Dieren vraagt de provincie de opdracht aan de jagers voor het doden van alle in de provincie voorkomende wasbeerhonden in te trekken en in te zetten op niet-dodelijke middelen. Ook vraagt zij de provincie hierover in gesprek te gaan met stichting AAP.

Hondkraag
De wasbeerhond is familie van de hondachtigen. En is in Nederland vooral bekend van de bontkragen. In landen als China worden ze speciaal voor het bont gefokt. Als de dieren zeven maanden oud zijn, worden ze gedood. Meestal gebeurt dat door anale elektrocutie, maar het is ook niet ongebruikelijk om dieren dood te slaan. Vervolgens worden ze gevild. Het komt regelmatig voor dat dodingsmethoden slecht uitgevoerd worden en dieren nog leven tijdens het villen.[1]

Als ondanks onze bezwaren de dieren toch gedood worden, wil de partij weten wat er met de kadavers van geschoten wasbeerhonden gebeurt. En hoe de provincie kan garanderen dat er geen bontartikelen van worden gemaakt.
[1] De wasbeerhond – Bont voor Dieren

Gerelateerd nieuws

Statenfractie PvdD Noord-Holland geeft dappere boeren een podium

PvdD NH organiseerde op 17 november de inspiratieavond “De boer van de toekomst is er al”. De partij nodigde boeren uit die l...

Lees verder

Verbetering faunapassage bij A1 Muiderberg door inzet van Partij voor de Dieren

Otters hebben er lang op moeten wachten, maar ze kunnen binnenkort eindelijk veilig de provincie in en uit. In juni 2020 stel...

Lees verder