Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Zone­rings­kaart landbouw voor versnelling transitie naar gezond voed­sel­systeem


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • op meerdere vlakken gedacht en gewerkt wordt aan een zonering van de landbouw, oftewel over de vraag waar welk type landbouw mogelijk is;
  • bijvoorbeeld in het eindrapport van de commissie Remkes ‘Niet alles kan overal’[1] de volgende driedeling is genoemd: groene gebieden met de functie natuur (NNN), rode gebieden met de functie landbouw (binnen ecologische grenzen) en oranje overgangsgebieden in het omliggende landelijk gebied, met landschappelijk verweven functies die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van het landelijk gebied;
  • landelijk wordt er over ABCD-zonering gesproken, waarbij A productiegerichte landbouw is (kringloop en emissiearm), D Natuurgebieden, en B en C overgangsgebieden, waaronder veenweidegebieden en gebieden rond Natura2000-gebieden[2];
  • de provincie participeert in de overleggen;

overwegende dat:

  • dit ruimtelijk denken een perspectief voor de landbouw kan betekenen en sturing geeft;
  • bij de Voedselvisie is toegezegd om te kijken om een zone rondom Natura2000-gebieden de hoogste vorm van natuur inclusieve (niveau 3) landbouw te maken;
  • in de Voedselvisie duidelijk wordt aangegeven dat we werken aan een transitie van ons huidig voedselsysteem. Namelijk “Een transitie die streeft naar een beter evenwicht tussen, economische, ecologische, ruimtelijke en sociale belangen. [..]. Uit ecologisch oogpunt moet de transitie van het voedselsysteem* ook voordelig zijn voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn.”
  • in de Voedselvisie wordt erkend dat de transitie naar o.a. een ecologisch en diervriendelijk voedselsysteem natuurlijk niet alleen door provincie te realiseren is, maar dat we “als provincie wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de transities te versnellen”;
  • een zoneringskaart daaraan kan bijdragen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • om voor de volgende partiele herziening van de Omgevingsverordening een opzet voor een globale zoneringskaart landbouw aan PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal

[2] https://www.wur.nl/nl/show/Essay-perspectieven-voor-de-landbouw-in-een-gebiedsgerichte-benadering.htm


Status

Aangehouden

Voor

Tegen