Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Beleids­uit­werking Natuur­in­clusief (ver)bouwen


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • in de Omgevingsvisie Noord-Holland is opgenomen dat om de biodiversiteit op peil te houden de ambitie is dat toekomstige ontwikkelingen (verstedelijking, landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn;
  • deze ambitie niet terug komt in de Omgevingsverordening;

overwegende dat:

  • deze ambitie ook niet is uitgewerkt in beleid of in een Afsprakenkader;
  • de provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld werkt aan een Afsprakenkader ‘Bouwstenendocument Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land’;
  • daarbij naar analogie van Energietransitie bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een Bouwstenendocument Natuurinclusieve woningbouw voor bestaande en nieuwbouw;
  • natuurinclusief (ver)bouwen een vorm is van duurzaam (ver)bouwen, waarbij zodanig verbouwd, gebouwd en ingericht wordt dat het bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden;
  • er een maatschappelijke roep is om dit te regelen[1];

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • een beleidsuitwerking ‘Natuurinclusief bouwen op gebiedsniveau’ of een afsprakenkader ‘Bouwstenendocument Natuurinclusieve woningbouw voor bestaande en nieuwbouw’ op te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.petitienatuurinclu...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Omgevingsverordening 2022: Motie Zoneringskaart landbouw voor versnelling transitie naar gezond voedselsysteem

Lees verder

Omgevingsverordening 2022: Motie aansluiting op binnenstedelijk groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer