Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie aansluiting op binnen­ste­delijk groen


23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • omgevingsplannen door gemeenten uitgewerkt worden;

zijn van mening dat:

  • gemeentelijke groene corridors meerwaarde hebben in aansluiting op het provinciale natuurnetwerk en ecologische verbindingen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • afstemming te zoeken met gemeenten om NNN te laten aansluiten op groene binnenstedelijke corridors in de omgevingsplannen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, JA21, PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD