Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Water­be­langen borgen


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat;

  • bescherming van waterveiligheid, waterkwantiteit- en waterkwaliteit een provinciaal belang is;
  • dit o.a. kan worden gewaarborgd door waterbelangen vroegtijdig in de besluitvorming in te brengen;
  • daarvoor de watertoets die een waterschap doet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen belangrijk is;

overwegende dat:

  • er echter nog geen verplichting lijkt te bestaan voor gemeenten om de watertoets bij besluitvorming dwingend in acht te nemen;
  • de Omgevingswet provincie instrumenten biedt om daar verandering in te brengen, aldus o.a. rijksambtenaar mr.dr.ir. Jasper van Kempen (zie video in voetnoot);[1]
  • daarbij zou de provincie via een instructieregel de gemeenten kunnen stimuleren om de watertoets dwingend in acht te nemen;
  • zulke instructieregels geen bovenwettelijke maatregel zou betreffen, maar in lijn is met de wettelijke mogelijkheden die de Omgevingswet biedt;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • te onderzoeken of met een instructieregel in de omgevingsverordening aan gemeenten het doelbereik van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onverminderd kan worden gewaarborgd en daar de voor- en nadelen van in kaart te brengen;
  • daarover in ieder geval vóór de partiele herziening van de Omgevingsverordening 2022 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] Vanaf 15m50: https://youtu.be/mmKQU6VSBYk?t=949


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdD, PvdA, SP

Tegen

CDA, Liberaal NH, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Omgevingsverordening 2022: Motie Natuurinclusief (ver)bouwen als motiveringsvereiste opnemen in de Omgevingsverordening

Lees verder

Omgevingsverordening 2022: Motie Zoneringskaart landbouw voor versnelling transitie naar gezond voedselsysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer