Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Natuur­in­clusief (ver)bouwen als moti­ve­rings­ver­eiste opnemen in de Omge­vings­ver­or­dening


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • in de Omgevingsvisie Noord-Holland is opgenomen dat om de biodiversiteit op peil te houden de ambitie is dat toekomstige ontwikkelingen (verstedelijking, landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn;
  • deze ambitie niet terug komt in de Omgevingsverordening;

overwegende dat:

  • het mogelijk is om natuurinclusief bouwen als motiveringsvereiste voor gemeenten op te nemen in de Omgevingsverordening;
  • daarbij naar analogie van klimaatadaptatie art 6.75 OVNH 2022[1] bijvoorbeeld gedacht kan worden aan:

“De motivering van een omgevingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met mogelijkheden van natuurinclusief bouwen”;

  • natuurinclusief (ver)bouwen een vorm is van duurzaam (ver)bouwen waarbij zodanig verbouwd, gebouwd en ingericht wordt dat het bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden;
  • er een maatschappelijke roep is om dit te regelen[2];

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • uit te werken hoe natuurinclusief (ver)bouwen als motiveringsvereiste kan worden opgenomen in de Omgevingsverordening;
  • PS daarover voor de volgende partiele herziening te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Artikel 6.75 Klimaatadaptatie 1 De motivering van een omgevingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt bevat een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de risico’s van klimaatverandering.

[2] https://www.petitienatuurinclu...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen