Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Meerdere pilots verruiming Vrij­ko­mende Agra­rische Bebouwing (VAB)


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • het in de OVNH 2022 mogelijk is om maximaal drie burgerwoningen terug te bouwen na sloop van agrarische gebouwen bij beëindiging van het agrarische bedrijf;
  • de aanname is dat dit vooral grote, dure woningen op zal leveren;
  • de provincie gaat onderzoeken onder welke voorwaarden een groter aantal, minder dure woningen mogelijk is, waarbij het verbeteren van de omgevingskwaliteit uitgangspunt blijft;
  • in het Masterplan Wonen een pilot verruiming VAB is aangekondigd;

overwegende dat:

  • vrijkomende agrarische bebouwing ten dienste kan staan van huisvesting van plattelandsouderen, plattelandsjongeren of vormen van begeleid wonen;
  • de provinciale pilot nog moet starten;
  • pilots in diverse woonregio’s inzicht geven in zowel de kwantitatieve als kwalitatieve vraag naar dit type huisvesting per woonregio;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • pilots Verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing uit te voeren in diverse woonregio’s, gericht op de huisvesting van plattelandsouderen, plattelandsjongeren of vormen van begeleid wonen;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PVV, PvdD, PvdA, SP

Tegen

Liberaal NH, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Omgevingsverordening 2022: Motie Voorkom onherstelbare schade leefomgeving, geef burgers redelijke termijnen bij omgevingsvergunningen

Lees verder

Omgevingsverordening 2022: Motie Natuurinclusief (ver)bouwen als motiveringsvereiste opnemen in de Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer