Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Voorkom onher­stelbare schade leef­om­geving, geef burgers redelijke termijnen bij omge­vings­ver­gun­ningen


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet een omgevingsvergunning al in werking treedt met ingang van één dag na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt (art. 16.79 Omgevingswet);
  • het hierdoor voor omwonenden of andere belanghebbenden te laat kan zijn om te voorkomen dat er onherstelbare schade optreedt, zoals het kappen van monumentale bomen;

overwegende dat:

  • om dit te voorkomen, de provincie mág afspreken in welke gevallen het als bevoegd gezag bij de verlening van omgevingsvergunningen daarin een termijn van vier weken (in plaats van één dag) opneemt voordat het besluit inwerking treedt;
  • GS hiertoe beleidsregels kunnen opstellen over de toepassing van deze uitgestelde inwerkingtreding van omgevingsvergunningen, voor zover GS bevoegd gezag zijn. Deze beleidsregels gelden dan ook voor de aan Omgevingsdiensten gemandateerde GS bevoegdheden;
  • PS het recht heeft GS op te roepen dit ook te doen;
  • ook Natuur- en milieuorganisaties hierom vragen (zie het rapport van Natuur- en milieufederatie Noord-Holland en Natuur en Milieu ‘Roeien met nieuwe Riemen’, 2021)[1][2];

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • om beleidsregels op te stellen over de toepassing van de uitgestelde inwerkingtreding van omgevingsvergunningen en indien mogelijk hierover afstemming te zoeken met maatschappelijke actoren;
  • hierover dit jaar aan PS te rapporteren;


en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.samenvooronzeleefo...

[2] https://www.naturetoday.com/in...


Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, DENK, FvD, PVV, PvdD, SP

Tegen

D66, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PvdA, VVD