Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Viskwe­ke­rijen als nieuwe inten­sieve veehou­de­rijen


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

 • er internationaal wetenschappelijk consensus bestaat over het feit dat we het intensief houden van dieren ongewenst is als het gaat om milieu, natuur en gezondheid;

 • in de OVNH 2022 (en eerder OVNH 2020) er daarom ook het verbod van nieuwvestiging van intensieve veehouderij is opgenomen, namelijk in art. 6.43;

 • de toelichting op dit artikel luidt: “De intensieve veehouderij kan een grote impact hebben op de leefomgeving, door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen. Ook is dierenwelzijn een onderwerp dat tot maatschappelijke discussies leidt. Om die redenen is een vergroting van het aandeel intensieve veehouderij niet gewenst. In dit artikel is vastgelegd wat wel en niet wordt toegestaan met betrekking tot de intensieve veehouderij.[..]”
 • in de OVNH2022 viskwekerijen echter expliciet uitgezonderd zijn van de definitie van ‘intensieve veehouderij’ en er vanuit de provincie dus geen enkele beperking op intensieve viskwekerijen bestaat;

 • de Omgevingswet provincie wel de mogelijkheid biedt om ook de viskwekerijen in de Omgevingsverordening op te nemen;

overwegende dat:

 • viskwekerijen aantoonbaar schadelijk voor milieu, natuur, gezondheid en dierenwelzijn zijn en veel energie kosten (energie-intensief);[1][2]

 • kweekvissen vaak moeten worden gevoed met voer waarin wilde vis is verwerkt. Dat ondermijnt de visstand en draagt bij aan ineenstorting van mariene ecosystemen. Bijna een vijfde van alle wild gevangen vis ter wereld wordt verwerkt tot vismeel en visolie. Het overgrote deel hiervan wordt gebruikt voor visvoer in viskwekerijen. Ook een populair alternatief, visvoer met soja, heeft een keerzijde in verband met ontbossing;[3]

 • niet voor niets wordt viskwekerij gezien als een opkomende vorm van intensieve veeteelt;[4]
 • de provincie gezondheid, milieu en natuur wil beschermen en in de Voedselvisie stelt te streven naar een “voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn”;

 • veel aspecten van de viskwekerij daar tegenin gaan;
 • bij de rest van de intensieve veehouderij die vergelijkbare negatieve aspecten in de Omgevingsverordening zijn erkend als problematisch (zie o.a. toelichting bij art.6.43 OVNH2022);

 • in die lijn het logisch is om ook kritisch te kijken naar de ontwikkelingen rond viskwekerijen en impact op leefomgeving;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • om voor de volgende partiele herziening van de Omgevingsverordening 2022 te onderzoeken hoe en in welke vorm de viskwekerij in de Omgevingsverordening kan worden opgenomen (bijvoorbeeld door het te scharen onder de definitie van intensieve veehouderij);
 • PS daarover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.ciwf.nl/media/7445...

[2] https://www.mo.be/nieuws/ongeb...;
https://www.theguardian.com/en...; http://www.greenpeace.to/publi...

[3] ibid

[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD