Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Grootste bron fijnstof (PM2,5) scherper aanpakken


PvdD, SP

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat;

 • gezondheid een provinciaal belang is;
 • problemen met luchtkwaliteit vaak gemeentegrenzen overstijgen en burgers steeds vaker om een sterkere rol van de provincie hierin vragen;
 • Noord-Hollanders in een eerder publieksonderzoek van de provincie hebben aangeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen;
 • uit onderzoek van Wageningen en RIVM blijkt dat houtstook de grootste bron van fijnstof PM2.5 is en een bron van Zeer Zorgwekkende Stoffen;[1][2]
 • houtrook o.a. voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, gezondheidsschade zoals astma, COPD, bronchitis, luchtweginfecties en longkanker veroorzaakt, maar ook hart- en vaatziekten verergert;[3][4]

overwegende dat:

 • de gezondheid van burgers nog steeds onnodig gevaar loopt omdat overheden hun inspanningen m.b.t. houtstook slechts houden bij voorlichting;
 • houtstook als een van de grootste bedreigingen van de luchtkwaliteit ook om serieuze maatregelen vraagt, niet slechts voorlichting;
 • gemeenten met de Omgevingswet straks wel beleid en regels kunnen opstellen om houtstook aan banden te leggen. Zo kunnen ze zelfs voor bepaalde wijken immissie-eisen opnemen in het Omgevingsplan;[5]
 • de provincie vanuit de Omgevingswet instructieregels kan opstellen voor gemeenten om ze te stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid houtstook aan banden te leggen;
 • zulke instructieregels geen bovenwettelijke maatregel zou betreffen, maar in lijn is met de wettelijke mogelijkheden die de Omgevingswet biedt;
 • dit ook in lijn zou zijn met het Schone Lucht Akkoord en dit de provincie en gemeenten zou helpen bij het realiseren van de ambities in dat akkoord;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

- zo snel mogelijk, maar uiterlijk dit jaar, een voorstel uit te werken over de mogelijkheden die de Omgevingswet de provincie biedt (zoals instructieregels) om gemeenten beleid/regels op te laten stellen over beperking van houtstook;

PS hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://research.wur.nl/en/pub...; https://edepot.wur.nl/460990; https://www.rivm.nl/nieuws/def...

[2] https://nos.nl/artikel/2368898...

[3] https://www.longfonds.nl/gezon...

[4] https://ggdleefomgeving.nl/luc...; https://www.rivm.nl/houtrook

[5] https://iplo.nl/thema/lucht/re...


Status

Verworpen

Voor

50Plus/PvdO, CU, DENK, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD