Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie Voorkomen fauna­slacht­offers bij wind­energie borgen


PvdD, DENK, SP, Liberaal Noord-Holland, JA21

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

 • in de Omgevingsvisie Noord-Holland is opgenomen dat om de biodiversiteit op peil te houden, toekomstige ontwikkelingen (verstedelijking, landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn;
 • PS heeft uitgesproken (in lijn met IPCC en IPBES) dat verschillende crises zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangepakt. Daarom is de wens uitgesproken om de energietransitie zoveel mogelijk te koppelen aan biodiversiteit;

overwegende dat:

 • Provincie Noord-Holland op verschillende manieren heeft bevestigd dierenwelzijn belangrijk te vinden. Daarbij hoort ook het zoveel mogelijk voorkomen van dierlijke slachtoffers in de uitvoering van de energietransitie;
 • als het gaat om windenergie dit nog onvoldoende is geborgd in de Omgevingsverordening van Noord-Holland en natuur- en dierenwelzijnsorganisaties zich zorgen maken;

dit in de nu voorliggende Omgevingsverordening 2022 in Noord-Brabant wel geregeld wordt, namelijk in art. 5.51 lid e;

daarin staat dat windturbines zijn toegestaan als: “is geborgd dat wordt voldaan aan het treffen van mitigerende maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen en de daaraan gekoppelde onderzoek- en monitoringplicht, zoals opgenomen in het bouwstenendocument Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land”[1];

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

- om in lijn met Noord-Brabant zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de volgende partiele herziening van de Omgevingsverordening, in de Omgevingsverordening te borgen dat bij windenergieprojecten mitigerende maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen moeten worden getroffen, inclusief de daaraan gekoppelde onderzoek- en monitoringplicht;

  en gaan over tot de orde van de dag.  [1] https://www.brabant.nl/onderwe...;


  Status

  Aangenomen

  Voor

  50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdD, PvdA, SP, VVD

  Tegen