Motie Afstand doen van scha­de­lijke biobrand­stoffen


PvdD, SP, Groen­Links

4 april 2022

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 4 april 2022, ter behandeling van de voordracht Agenda Slimme en Schone Logistiek;

constaterende dat;

 • biobrandstof een verzamelnaam is voor brandstoffen die zijn gemaakt uit biomassa en daarvan verschillende soorten zijn (ook wel ‘alternatieve brandstoffen’ genoemd);
 • de provincie erkent dat biobrandstoffen “door verhoogde toxiciteit van de uitstoot niet per se minder schadelijk zijn voor de volksgezondheid”;[1]
 • de provincie erkent dat “afhankelijk van de productiemethoden en productielocatie van biobrandstofgrondstoffen, de CO2-reductie groter is ten opzichte van fossiele brandstoffen. Wanneer er sprake is van landschapsverandering (land use change) kan de impact negatief zijn op klimaat en natuur”;
 • het internationale klimaatpanel (IPCC) en het biodiversiteitspanel (IPBES) van de Verenigde Naties gezamenlijk hebben gewaarschuwd dat overheden moeten borgen dat we de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis in samenhang aanpakken, omdat de transities anders uiteindelijk onnodig extra geld gaan kosten en we geen van beide crises gaan oplossen;[2][3]
 • ook wordt afgeraden in te zetten op voor biodiversiteit schadelijke biobrandstoffen;[4][5]

overwegende dat:

 • in PS de motie is aangenomen om klimaatmaatregelen en de energietransitie zoveel mogelijk ook positief bij te laten dragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis;
 • de provincie in deze agenda de taken van stimuleren, coördineren, verbinden en lobbyen op zich neemt;
 • daarbij de rol van de provincie wordt genoemd in het stimuleren van vraagbundeling naar alternatieve brandstoffen en het stimuleren van aanvragen via subsidietrajecten van Rijk en EU;
 • er ook ambitie is om tankstations voor biobrandstoffen te stimuleren;
 • wetenschappers stellen dat biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen ongewenst zijn: het gebruik van deze conventionele biobrandstoffen neemt schaarse natuur- en landbouwgrond in beslag en verhoogt voedselprijzen ten koste van meest kwetsbaren;[6][7]
 • de provincie beperkte mogelijkheden heeft, maar zich in ieder geval in bovengenoemde rollen en in verschillende overlegstructuren kan uitspreken tegen biobrandstoffen die volgens wetenschappelijke inzichten biodiversiteit en gezondheid verder aantasten;

gehoord de discussie,

roepen GS op om:

 • bij de uitvoering van de Agenda Slimme en Schone Logistiek (binnen de provinciale mogelijkheden) niet actief in te zetten op het stimuleren en subsidiëren van biobrandstoffen die volgens wetenschappelijke inzichten die schadelijker zijn dan, of even schadelijk zijn als, fossiele brandstoffen;
 • in verschillende relevante overlegstructuren het standpunt in te brengen dat de provincie het verder investeren in zulke biobrandstoffen onwenselijk vindt;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] p.15 van de voorliggende agenda

[2] https://www.sustainability-tim...

[3] https://ipbes.net/sites/defaul... ; https://www.carbonbrief.org/da...

[4] https://www.ipcc.ch/site/asset...

[5] https://www.greenpeace.org/bel...

[6] Advies Duurzaamheidskader biogrondstoffen | SER

[7] Europese auto's rijden elke dag 15 miljoen broden op via biobrandstof: 'Immoreel' - Culinair - Knack Weekend


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, SP, VVD

Tegen

Liberaal NH, PVV

Lees onze andere moties

Motie Duidelijke groene grenzen aan ontwikkeling transport en logistiek

Lees verder

Omgevingsverordening 2022: Motie Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer