Motie Duide­lijke groene grenzen aan ontwik­keling transport en logistiek


PvdD, SP, Groen­Links

4 april 2022

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 4 april 2022, ter behandeling van de voordracht Agenda Slimme en Schone Logistiek;

constaterende dat:

  • de provincie met de Agenda Slimme en Schone Logistiek aangeeft wat tot 2030 de provinciale inzet wordt als het gaat om de ruimte en ambities die te maken hebben met logistiek en transport in Noord-Holland, en hoe dat wordt gecombineerd wordt met de ambities die we hebben op het gebied van o.a. natuur en milieu;

overwegende dat:

  • daarbij de tekst op pagina 26 belangrijk is, omdat daar de voorwaarden worden genoemd die nodig zijn om te komen tot de ambitie van een ontwikkeling van het goederenvervoer in balans met de fysieke leefomgeving;
  • daarbij wordt verwezen naar de Omgevingsverordening, waarin de provincie van plan is de belangen en milieucontouren van transport en logistiek te borgen;
  • de voorwaarden die de (eerder in de Agenda genoemde) belangen van een gezond leefklimaat, de natuur en de klimaatopgave moeten beschermen echter hier niet worden geborgd;
  • ambtenaren aangeven dat ze de juridische uitwerking van de borging van de belangen van de logistiek nog moeten uitwerken voor de Omgevingsverordening;
  • het dan logisch is om ook de mogelijke borging van de belangen van een gezond leefklimaat, de natuur en de klimaatopgave in deze context te onderzoeken;

gehoord de discussie,

roepen GS op om:

  • bij de uitwerking van de Agenda ook te onderzoeken hoe de belangen van een gezond leefklimaat, de natuur en de klimaatopgave in de Omgevingsverordening kunnen worden geborgd, om te komen tot de provinciale ambitie van een ontwikkeling van het goederenvervoer in balans met de fysieke leefomgeving;
  • daarover zo snel mogelijk aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50Plus/PvdO, CU, PvdA

Tegen

Liberaal NH, CDA, D66, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stel paal en perk aan het subsidiëren van biomassa!

Lees verder

Motie Afstand doen van schadelijke biobrandstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer