Motie RES: Koppel biodi­ver­siteit aan de ener­gie­tran­sitie


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES);

constaterende dat;

  • er internationaal wetenschappelijke consensus heerst dat de biodiversiteit wereldwijd ongekend sterk achteruitgaat [1];
  • wetenschappers stellen dat het verlies aan natuur en biodiversiteit zo ernstig is dat het grote risico’s voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen vormt en pandemieën (zoals COVID-19), bosbranden, achteruitgang van wilde dieren en klimaatverandering volgens topwetenschappers allemaal symptomen zijn van onze gevaarlijk onevenwichtige relatie met de natuurlijke wereld;
  • volgens het IPBES-rapport uit 2019 (geschreven door topwetenschappers uit de hele wereld) de ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit een minstens even grote bedreiging vormt voor de mensheid als de opwarming van de aarde en daarom snel grote, fundamentele veranderingen nodig zijn [2];
  • het ook in Nederland slecht gesteld is met de biodiversiteit [3];
  • een consortium van onder meer het International Institute for Applied Systems Analysis, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Economic Research in september 2020 concludeerde dat er fors meer moet worden ingezet op natuurbescherming [4];
  • in september 2020 tientallen landen zich hebben gecommitteerd aan het nemen van doortastende maatregelen om het dramatische natuurverlies te stoppen en terug draaien tegen 2030 [5];

overwegende dat;

  • de energietransitie en de RES een negatieve impact kunnen hebben op biodiversiteit;
  • PS een motie heeft aangenomen waarin wordt gevraagd om problemen rond o.a. klimaat en biodiversiteit in samenhang aan te pakken [6];

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • de energietransitie waar mogelijk aan opgaven voor biodiversiteitsherstel- en versterking te koppelen en dat ook te doen in het vervolgtraject van de RES,

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://livingplanet.panda.org...
[2] https://www.demorgen.be/tech-w...; http://edepot.wur.nl/495744
[3] https://www.wur.nl/nl/nieuws/N...; http://edepot.wur.nl/495744[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2020...
[5] https://www.dewereldmorgen.be/...
[6] https://noordholland.partijvoo…


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie RES: Energiebesparing als onderdeel van de RES

Lees verder

Motie RES: Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook wat betreft de warmtetransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer