Motie RES: Ener­gie­be­sparing als onderdeel van de RES


PvdD, CDA

5 oktober 2020


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategie├źn (RES),

constaterende dat:

  • in de RES de aandacht uitgaat naar het opwekken van hernieuwbare energie;
  • o.a. de EU veel inzet op energiebesparing om klimaatproblemen aan te pakken en de ambitie bestaat dat de EU minstens 40% energiezuiniger is in 2030 [1];
  • Nederland achterloopt wat betreft doelen rond energiebesparing [2];

overwegende dat:

  • energiebesparing de kosten van klimaatbeleid kan beperken;
  • significante energiebesparing nodig is om klimaatverandering voldoende tegen te gaan;
  • het opwekken van hernieuwbare energie daarom hand in hand moet gaan met het aanmoedigen van energiebesparing;
  • de RES (vooralsnog) gaat over de gebouwde omgeving en dus kan bijdragen aan de noodzakelijke energiebesparing in de gebouwde omgeving;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • te onderzoeken hoe energiebesparing een onderdeel van de volgende versie van de RES kan zijn en daarover tijdig een voorstel te doen aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.europa-nu.nl/id/vk...
[2] https://www.energievergelijken...Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, PVV, CU, 50Plus/PvdO