Motie Grootste uitda­gingen expliciet onderdeel maken van MRA


PvdD, SP, DENK

15 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 15 november 2021, ter behandeling van de voordracht Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (VD-64);

constaterende dat;

  • wetenschappers en burgers wereldwijd pleiten voor het in samenhang sterker en sneller aanpakken van de twee grote en meest urgente crises: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis;
  • activiteiten van de MRA regelmatig direct of indirect invloed zullen hebben op klimaat en biodiversiteit;
  • de MRA een rol speelt in de nationale, internationale en Europese lobby;

overwegende dat;

  • bij de Verstedelijkingsstrategie MRA een motie is aangenomen die uitspreekt dat gezonde leefomgeving en leefbaarheid van levensbelang zijn en daarom voorop zouden moeten staan. In die motie wordt gevraagd om gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn binnen de MRA;[1]
  • klimaat, natuur/biodiversiteit en gezondheid toch geen enkele keer expliciet genoemd worden in de samenwerkingsafspraken en zelfs niet onder de drie thema’s;
  • dit terwijl juist de drie thema’s (samen met de ambitie) volgens de MRA “een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda” vormen. Ze bepalen dus ook de inhoudelijke richting van de MRA. In de samenwerkingsafspraken wordt zelfs gezegd dat ze ‘de kracht en het onderscheidende vermogen van de MRA’ tekenen;
  • klimaat, biodiversiteit en gezondheid van dusdanig belang zijn, dat het niet volstaat deze belangrijke onderwerpen slechts te impliceren met woorden als ‘et cetera’ en ‘leefkwaliteit’;

gehoord de discussie,

spreken uit;

  • dat het belangrijk is klimaat, biodiversiteit en gezondheid expliciet te benoemen en mee te nemen als kaders van het werk van de MRA;

en verzoeken GS;

  • waar mogelijk dit verzoek van PS in te brengen binnen de MRA en expliciet te benoemen bij de uitwerking van bijvoorbeeld de drie thema’s uit de samenwerkingsafspraken;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://noordholland.partijvoo...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP, CU

Tegen

CDA, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, JA21, Liberaal NH, PVV, VVD