Motie input PS vragen bij lobby-agenda MRA


PvdD, DENK, PVV, FvD

15 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 15 november 2021, ter behandeling van de voordracht Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (VD-64);

constaterende dat;

 • de MRA een externe rol heeft middels de lobby richting het Rijk, Europa en samenwerkingsverbanden, maar bijvoorbeeld ook in de gezamenlijke profilering richting bedrijven die zich hier mogelijk willen vestigen;
 • de lobbyactiviteiten van invloed kunnen zijn op subsidies vanuit Europa;
 • de activiteiten op het gebied van lobby volgens de samenwerkingsafspraken “een bijdrage leveren aan belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding rond en financiering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda”;
 • de lobby-agenda wordt vastgesteld in het MRA-Bestuur en ter kennisname naar de AV wordt verzonden;
 • de AV het document bespreekt en door middel van gedragen adviezen nog suggesties voor wijzigingen kan aandragen bij het MRA-Bestuur;

overwegende dat;

 • de lobby-agenda een belangrijk middel is om gezamenlijke doelen te bereiken;
 • volksvertegenwoordigers daar derhalve via de AV proactief bij betrokken kunnen worden;
 • dit in de huidige samenwerkingsafspraken niet duidelijk wordt gewaarborgd;
 • Provinciale Staten onderling kunnen afspreken hoe eigen AV-leden input kunnen ophalen van PS en de samenwerkingsafspraken daarvoor niet hoeven te worden aangepast;

gehoord de discussie,

spreken uit;

 • dat de toekomstige AV-leden vanuit Provincie Noord-Holland zo vroeg mogelijk in het proces van de vaststelling van de lobby-agenda Provinciale Staten zullen informeren;
 • dat de AV-leden daarbij tijdig (via bijvoorbeeld een extra bijeenkomst of via agendering in de betreffende Statencommissie) volksvertegenwoordigers om input zullen vragen, met het doel dat mee te nemen als eventueel advies richting het Bestuur;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen