Amen­dement Hulp bij bedrijfs­op­volging richting nood­za­ke­lijke land­bouw­tran­sities


PvdD, SP, DENK, Groen­Links

15 november 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 15 november 2021, ter behandeling van Voordracht 65 Besluit Initiatiefvoorstel Bedrijfsopvolgers agrarische sector,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

toe te voegen als besluit, na het nu laatste (vijfde) besluit, de tekst:

De bovengenoemde inzet m.b.t. bedrijfsopvolging en starters uit te voeren in lijn met de noodzakelijke transities zoals beschreven in het provinciale landbouwbeleid, met name de Voedselvisie. Prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die aansluiten bij de gewenste omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op niveau 2 of hoger (volgens Louis Bolk Instituut[1])”.

Toelichting

De provincie heeft een transitie in de landbouw ingezet. Zij wil, met behoud van ontwikkelkansen en een eerlijk verdienmodel, de agrarische sector en alle ketenpartijen stimuleren om stappen te zetten richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw, groene eiwittransitie en verbetering van de natuur-, water- en bodemkwaliteit, klimaat en dierenwelzijn. De provincie ziet deze ambities ook in delen van de sector en wil dat waar mogelijk ondersteunen. Zij heeft de gewenste transitie beschreven in de Voedselvisie.

Om deze transities effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren is het verstandig dat we in dit initiatief expliciet duidelijk maken dat de provincie alleen initiatieven ondersteunt die mee deze nieuwe richting willen opgaan. Die duidelijkheid is belangrijk. Anders blijven we het oude systeem in stand houden, ten koste van boeren die de transities willen aangaan. Bovendien is bedrijfsopvolging juist een moment om achterblijvers in de transitie van de landbouw te laten stoppen en nieuwe boeren een kans te geven.[1] https://www.louisbolk.institute/downloads/3260.pdf


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, GroenLinks, Denk

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, JA21, Liberaal NH, PVV, VVD