Motie Inbreng van de makers bij cultuur­beleid


Groen­Links, CDA, PvdA, PvdD, D66, CU, SP, VVD

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021 hebben kennis genomen van de statenvoordracht Beleidskader Erfgoed en cultuur 2022, gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat:

- het cultuurbeleid in onze provincie mede vorm krijgt op het niveau van regio’s MRA en NHN;

overwegende dat:

- in andere provincies (zie Utrecht) er soms sprake is van een klankbord van makers als gesprekspartner bij de totstandkoming van regionaal of provinciaal cultuurbeleid;
- dit wellicht ook voor onze provincie kan leiden tot verrijking en kwaliteitsverbetering van, alsmede vergroting van het draagvlak voor het cultuurbeleid;

verzoeken het College om:

- te rade te gaan bij andere provincies en te verkennen of er op het niveau van de cultuurregio’s ruimte gemaakt kan worden voor de inbreng van makers;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, SP, VVD

Tegen

JA21, PVV