Motie Histo­rische geografie bij ruim­te­lijke en econo­mische ontwik­ke­lingen


PvdD, SP, JA21

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73);

constaterende dat:

  • in het Beleidskader erfgoed en cultuur wordt gesteld dat een van de speerpunten voor het beleid is dat cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen;

overwegende dat:

  • historische landschapsstructuren naast de grote cultuurhistorische waarden, vaak grote ecologische waarden herbergen;
  • historische landschapselementen vaak naast een belevings- en informatiefunctie, vaak ook een maatschappelijke-, economische- en/of een regulatiefunctie (zowel fysiologisch als ecologisch) herbergen;
  • historische geografie daarmee van grote betekenis is voor ruimtelijke kwaliteit;
  • ‘meewegen’ derhalve niet afdoende recht doet aan deze betekenis;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • waar mogelijk historische geografie als belangrijk uitgangspunt te hanteren in haar ruimtelijk beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, FvD, JA21, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Inbreng van de makers bij cultuurbeleid

Lees verder

Amendement Tussentijdse evaluatie Europastrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer