Motie Histo­rische geografie bij ruim­te­lijke en econo­mische ontwik­ke­lingen


PvdD, SP, JA21

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73);

constaterende dat:

  • in het Beleidskader erfgoed en cultuur wordt gesteld dat een van de speerpunten voor het beleid is dat cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen;

overwegende dat:

  • historische landschapsstructuren naast de grote cultuurhistorische waarden, vaak grote ecologische waarden herbergen;
  • historische landschapselementen vaak naast een belevings- en informatiefunctie, vaak ook een maatschappelijke-, economische- en/of een regulatiefunctie (zowel fysiologisch als ecologisch) herbergen;
  • historische geografie daarmee van grote betekenis is voor ruimtelijke kwaliteit;
  • ‘meewegen’ derhalve niet afdoende recht doet aan deze betekenis;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • waar mogelijk historische geografie als belangrijk uitgangspunt te hanteren in haar ruimtelijk beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, FvD, JA21, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD